20 jul 2023 18:32

Hervorming van de Nationale Veiligheidsoverheid

De ministerraad keurt drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die kaderen in de hervorming van de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) door de Nationale Veiligheidsraad.

Het eerste ontwerp van koninklijk besluit regelt de integratie van de NVO binnen de Veiligheid van de Staat (VSSE) en definieert de bevoegdheden die met de overdracht van de NVO naar de VSSE zullen gaan.

Het tweede ontwerp regelt de overdracht van het personeel werkzaam op het secretariaat van de NVO, opgericht binnen de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, naar de VSSE. De overdracht start op 1 januari 2024, met een overgangsperiode van twee jaar waarbij het personeelslid de mogelijkheid heeft om terug te keren naar de FOD Buitenlandse Zaken voor zover er vacante posten beschikbaar zijn.

Het derde ontwerp legt de bedragen vast van de retributies die verschuldigd zijn aan de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie "Nationale Veiligheidsoverheid". De retributies voor veiligheidsmachtigingen voor natuurlijke personen en rechtspersonen worden verhoogd, om tegemoet te komen aan de stijgende werkingskosten en om de bijkomende bevoegdheden van de NVO te bekostigen. Daarnaast worden retributies toegevoegd voor het goedkeuren van fysieke installaties, communicatie- en informatiesystemen en cryptografische producten, alsook voor de verdeling van deze producten.

De verschillende bepalingen treden in werking op 1 januari 2024.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State en het Vast Comité I.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende de integratie van de Nationale Veiligheidsoverheid binnen de Veiligheid van de Staat en organisatie van de bevoegdheden

Ontwerp van koninklijk besluit houdende de overdracht bij wege van ambtshalve mobiliteit van het personeel van het secretariaat van de Nationale Veiligheidsoverheid bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking naar de Veiligheid van de Staat

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de retributies die verschuldigd zijn ter uitvoering van artikel 22octies van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten, veiligheidsadviezen en de publiek gereguleerde dienst