07 okt 2022 18:22

Hervorming van de penitentiaire gezondheidszorg: integratie in de verplichte ziekteverzekering

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne akkoord met de eerste fase van de hervorming van de penitentiaire gezondheidszorg wat betreft de integratie in de verplichte ziekteverzekering.

Tot nog toe zijn gedetineerden en geïnterneerden voor hun geneeskundige verzorging voornamelijk ten laste van de FOD Justitie. De hervorming van de penitentiaire gezondheidszorg beoogt:

  • te streven naar toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg voor personen in de gevangenis, gelijkwaardig aan deze voor personen in de vrije samenleving
  • rekening houdend met de specificiteit van de penitentiaire context
  • zoveel mogelijk ingebed in een breder gezondheidsbeleid en een beleid inzake zinvolle detentie
  • met inachtneming van voldoende flexibiliteit voor het uitwerken van een lokaal, gedifferentieerd zorgaanbod

Om deze doelstellingen te realiseren, heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, uitgebreid met de ministers van Justitie, beslist om de gedetineerden en geïnterneerden geplaatst in inrichtingen van de FOD Justitie te integreren als rechthebbenden van de verplichte ziekteverzekering, met in een eerste fase de tenlasteneming van hun gezondheidszorg buiten de gevangenis of inrichting van de FOD Justitie ten vroegste vanaf 1 januari 2023. Het gezamenlijk engagement om gedetineerden en geïnterneerden te integreren als rechthebbenden van de verplichte ziekteverzekering werd geconcretiseerd in de vorm van een protocolakkoord tussen de minister van Justitie en de minister van Volksgezondheid.

De ministerraad gaat akkoord met een netto structurele overdracht van 14,209 miljoen euro van de FOD Justitie naar de FOD Sociale Zekerheid (RIZIV).
De totale budgettaire weerslag ten laste van het RIZIV in 2023 bedraagt 19,453 miljoen euro voor de integratie van de penitentiaire gezondheidszorg in de verplichte ziekteverzekering.