24 mei 2013 18:30

Hervorming van de pensioenbonus: nieuwe stap naar langere loopbanen - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Alexander De Croo en in tweede lezing de hervorming van de pensioenbonus goed. De nieuwe pensioenbonus zal van toepassing zijn vanaf januari 2014 en geldt voor werknemers en ambtenaren. Voor het pensioenstelsel van zelfstandigen wordt een gelijkaardig systeem uitgewerkt.

De nieuwe pensioenbonus vervangt de huidige pensioenbonus en het complement voor leeftijd. Het begin van de referentieperiode voor de pensioenbonus wordt gekoppeld aan de vroegst mogelijke ingangsdatum van het pensioen. Zodra iemand zijn pensioen met 12 maanden of meer uitstelt, begint de opbouw van de pensioenbonus. De opbouw van de bonus eindigt op de laatste dag van de maand die voorafgaat aan het begin van het pensioen. Het gaat om een forfaitair bedrag per dag voltijdse arbeid, dat toeneemt naarmate het pensioen langer wordt uitgesteld. De nieuwe pensioenbonus komt tegemoet aan de opmerkingen van de Studiecommissie voor de Vergrijzing.
De nieuwe pensioenbonus zal mensen blijvend aansporen om langer te werken, niet alleen op het moment dat ze met vervroegd pensioen kunnen, maar ook de jaren nadien. Dat is een belangrijke verbetering tegenover het oude systeem. Het komt er nu op aan de pensioenbonus zo bekend mogelijk te maken zodat het effect maximaal is. Op die manier zorgen we ervoor dat dit een volgende stap is om de gemiddelde loopbaanduur te verlengen en zo ons pensioenstelsel te verstevigen.
voorontwerp van wet betreffende de pensioenbonus in de pensioenregelingen van de overheidssector
voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact, wat de pensioenbonus voor de werknemers betreft