17 feb 2023 18:35

Hervorming van de Raad van State

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet en, in eerste lezing, een ontwerp van koninklijk besluit goed met als doel de afdeling Wetgeving en de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State inhoudelijk te hervormen. Daarnaast wordt een tweede ontwerp van koninklijk besluit in eerste lezing goedgekeurd die de prioritaire behandeling van energietransitiedossiers mogelijk maakt.

In het regeerakkoord en de beleidsverklaring van de minister van Binnenlandse Zaken staat dat de procedures bij de Raad van State herbekeken zouden worden om de doorlooptijd te verkorten en de rechtszekerheid te bevorderen.

Het voorontwerp van wet, aangepast aan het advies van de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit, geeft uitvoering aan deze inhoudelijke hervorming van de Raad van State en vormt hiervoor de wettelijke basis. Het beoogt de adviesverlening, en zo het wetgevend proces, verder te optimaliseren en de bestuursgeschillen sneller te beslechten, met een doorlooptermijn van in principe 18 maanden voor vernietigingsberoepen en 3 maanden voor schorsingsberoepen. Zowel de versterking en optimalisering van de adviesverlening, als van de rechtspleging, respectievelijk door de afdeling Wetgeving en voor de afdeling Bestuursrechtspraak, zullen onmiskenbaar leiden tot snellere, efficiënte, kwaliteitsvolle en moderne procedures bij de Raad van State.

Het eerste ontwerp van koninklijk besluit wijzigt de bepalingen van diverse besluiten betreffende de procedure voor de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die dienen te worden gewijzigd in navolging van de inhoudelijke hervorming van de afdelingen Wetgeving en Bestuursrechtspraak die het voorwerp is van het voorontwerp en de eerder bij wet van 6 september 2022 voorziene uitbreiding van het personeelskader.

Het tweede ontwerp van koninklijk besluit bepaalt welke energietransitiedossiers van hoger openbaar belang zijn en voorziet een aantal organisatorische maatregelen om de behandeling ervan te versnellen. De bedoeling is om de doorlooptijd van de vernietigingsberoepen ten aanzien van deze beslissingen terug te brengen tot 15 maanden. 

Het voorontwerp wordt in navolging van de aanpassingen aan o.m. het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit opnieuw aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State voor advies voorgelegd, waarna beoogd wordt het spoedig ter ondertekening voor te leggen aan de Koning, met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers. 

De twee ontwerpen van koninklijk besluit worden na goedkeuring van het wetsontwerp in het Parlement vervolgens voorgelegd voor advies aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van diverse besluiten betreffende de procedure voor de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de zaken van hoger openbaar belang en de mogelijke organisatorische maatregelen in de zin van artikel 101/1, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973