20 jul 2023 18:32

Hervorming van de Raad van State - Tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed met als doel de afdeling Wetgeving en de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State inhoudelijk te hervormen. Daarnaast wordt een tweede ontwerp van koninklijk besluit in tweede lezing goedgekeurd die de prioritaire behandeling van energietransitiedossiers mogelijk maakt.

In het regeerakkoord en de beleidsverklaring van de minister van Binnenlandse Zaken staat dat de procedures bij de Raad van State herbekeken zouden worden om de doorlooptijd te verkorten en de rechtszekerheid te bevorderen.

Het eerste ontwerp van koninklijk besluit wijzigt de bepalingen van diverse besluiten betreffende de procedure voor de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die dienen te worden gewijzigd in navolging van de inhoudelijke hervorming van de afdelingen Wetgeving en Bestuursrechtspraak die het voorwerp is van de wet van 11 juli 2023 en de eerder bij wet van 6 september 2022 voorziene uitbreiding van het personeelskader.

Het tweede ontwerp van koninklijk besluit bepaalt welke energietransitiedossiers van hoger openbaar belang zijn en voorziet een aantal organisatorische maatregelen om de behandeling ervan te versnellen. De bedoeling is om de doorlooptijd van de vernietigingsberoepen ten aanzien van deze beslissingen terug te brengen tot 15 maanden. 

De twee ontwerpen van koninklijk besluit worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van diverse besluiten betreffende de procedure voor de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de zaken van hoger openbaar belang en de mogelijke organisatorische maatregelen in de zin van artikel 101/1, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973