10 nov 2016 18:24

Hervorming van de sociale inspectiediensten

De ministerraad heeft een voorstel tot ervorming van de sociale inspectiediensten goedgekeurd.

Het voorstel behelst de hervorming van de sociale inspectiediensten in uitvoering van het regeerakkoord en het plan bestrijding sociale dumping van 22 april 2016. Het plan heeft als doel om de bestaande sociale inspectiediensten te hervormen zodat de sociale fraude, de sociale dumping en de misbruiken op een meer efficiënte en daadkrachtige manier aangepakt zouden kunnen worden. Het voorstel is gebaseerd op 4 pijlers:

  1. bepalen van prioritaire doelstellingen
  2. nieuwe en versterkte Sociale Inlichingen- en Opsporingsdienst (SIOD)
  3. nieuwe s tructuren en synergieën (integratie van de Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid in de RSZ, synergie tus sen de DG Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid en het RSVZ, synergie tussen RVA en RIZIV, uitbreiding bevoegdheden sociaal inspecteurs)
  4. uniformisering van de processen van de sociale inspectiediensten.

De Ministerraad geeft de opdracht aan de bestaande Werkgroep Modernisering Sociale Zekerheid om de coördinatie tussen de diverse inspectiediensten verder te zetten en te versterken zonder de inningsprocessen in gevaar te brengen met het oog op meer slagkracht, zoals het regeerakkoord van 9 oktober 2014 stipuleert.