30 mrt 2018 19:29

Hervorming van het burgerlijk recht: invoeging van een Boek 5 over Verbintenissen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van een Boek 5 over Verbintenissen.

Dit voorontwerp is het eerste eindresultaat van de werkzaamheden van de verschillende stuurgroepen die door de minister van Justitie, overeenkomstig het Regeerakkoord, belast werden met de hervorming van het burgerlijk recht.

Dit voorontwerp:

  • heft de huidige artikelen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het verbintenissenrecht op en vervangt ze door een geheel van artikelen die het Boek V 'De verbintenissen' zullen vormen van een nieuw Burgerlijk Wetboek
  • voorziet in een grondige modernisering van het verbintenissenrecht: boek V 'De verbintenissen' codificeert de verschillende jurisprudentiële interpretaties die gepoogd hebben het Burgerlijk Wetboek te moderniseren en bekrachtigt een nieuw onderscheid tussen de bronnen van de verbintenissen en het algemeen regime dat van toepassing is op alle verbintenissen, ongeacht de bron ervan
  • wil een nieuw evenwicht vinden tussen het zelfbeschikkingsrecht van de partijen en de rol van de rechter als behoeder van de belangen van de zwakke partij en van het algemeen belang
  • staat voortaan toe dat de nietigverklaring en de ontbinding van het contract kunnen gebeuren via een kennisgeving en kent de rechter nieuwe bevoegdheden toe waardoor hij situaties van contractueel onevenwicht kan rechtzetten, inzonderheid door de bekrachtiging van de imprevisieleer of het begrip 'misbruik van omstandigheden'

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.