28 nov 2017 11:50

Hervorming van het huwelijksvermogensrecht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een nota goed met de krachtlijnen van de hervorming van het Burgerlijk Wetboek wat het huwelijksvermogensrecht betreft.

Het regeerakkoord voorziet in een hervorming van het huwelijksvermogensrecht in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe samenlevingsvormen. Binnen dit kader werd een hervorming van het huwelijksvermogensrecht voorbereid op basis van de aanbevelingen van een werkgroep van experts, waarin onder meer de Belgische professoren huwelijksvermogensrecht, een lid van elke meerderheidsfractie in het parlement en vertegenwoordigers van de betrokken beroepsorganisaties zetelden.

Het ontwerp wil in essentie de normen van het Burgerlijk Wetboek betreffende het huwelijksvermogensrecht hervormen met het oog op de realisatie van drie hoofddoelstellingen:

  • een technische verduidelijking aanbrengen aan het vermogensstatuut van bepaalde goederen en rechten in het wettelijke gemeenschapsstelsel
  • onrechtvaardigheden herstellen die op dit ogenblik voortvloeien uit het stelsel van scheiding van goederen door mogelijkheden vast te leggen om de economisch zwakste echtgenoot te beschermen
  • nieuwe evenwichten vastleggen met betrekking tot de positie van de overlevende echtgenoot ten aanzien van de kinderen en de andere familieleden in het huwelijksvermogensrecht en in het erfrecht

De hervorming van het huwelijksvermogensrecht zal op hetzelfde tijdstip als de hervorming van het erfrecht in werking treden, namelijk op 1 september 2018.

De wettekst en de toelichting mogen worden ingediend bij de Kamer van volksvertegenwoordigers in de vorm van een wetsvoorstel om vervolgens voor advies te worden voorgelegd aan de Raad van State.

Zie presentatie in bijlage.