24 okt 2013 19:34

Hervorming van het recht op de verhoogde tegemoetkoming voor 500 000 bijkomende personen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de toegang tot de verhoogde tegemoetkoming vereenvoudigt.

Ter herinnering: de verhoogde tegemoetkoming biedt de rechthebbenden een korting van ongeveer 50% voor de kosten van zowel  geneesmiddelen als consultaties of voor de ziekenhuiskosten.

Vanaf 1 januari 2014: een vereenvoudiging van het verhoogde tegemoetkomingsysteem

Het door de minister ingediende ontwerp stelt voor om - vanaf 1 januari 2014 - het verhoogde tegemoetkomingsysteem te vereenvoudigen door de RVV- en OMNIO-statuten samen te voegen. Voortaan gebeurt de toegang tot de verhoogde tegemoetkoming:

 1. automatisch, op basis van een voordeel of een situatie 

Hij zal, zonder inkomensvoorwaarden, worden toegekend aan personen die een leefloon trekken of een door het OCMW toegekende sociale bijstand ontvangen, aan de rechthebbenden van de IGO, aan de mensen met een handicap of aan de gezinnen die een verhoogde gezinsbijslag genieten.

2. na een door het ziekenfonds uitgevoerde  inkomensonderzoek

Hij zal, met inkomensvoorwaarden, worden toegekend aan personen waarvan het jaarlijks bruto-inkomen op 1/9/2013 niet hoger ligt dan 16.965,47 euro, vermeerderd met een extra bedrag van 3.140,77 euro per persoon ten laste.

Vanaf 1 januari 2015 zullen de ziekenfondsen de toegang tot de verhoogde tegemoetkoming proactief voorstellen

Op 31 december 2012 genoten 1.841.113 personen de verhoogde tegemoetkoming.

Het is de bedoeling om de toekenning te vereenvoudigen, dat wil zeggen dat niet langer de rechthebbende maar zijn ziekenfonds de nodige stappen moet ondernemen, via een gegevensvergelijking tussen de ziekenfondsen en de FOD Financiën.

Hoe zal die uitwisseling verlopen?

 1. na een door het ziekenfonds uitgevoerd  inkomensonderzoek 
  Hij zal, met inkomensvoorwaarden, worden toegekend aan personen waarvan het jaarlijks bruto-inkomen op 1/9/2013 niet hoger ligt dan 16.965,47 euro, vermeerderd met een extra bedrag van 3.140,77 euro per persoon ten laste.

  • Men schat nochtans dat 500.000 personen dat voordeel nog niet hebben, hoewel ze aan de financiële voorwaarden voldoen om het te genieten!
  1. De ziekenfondsen zullen, via het RIZIV, de namen meedelen van de personen die nog geen recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming.
  2. Daarop zal het fiscale bestuur aangeven of hun inkomens al of niet onder de geldende grens liggen.
  3. De ziekenfondsen zullen daarna de betrokken gezinnen contacteren, die een eenvoudige verklaring op erewoord zullen moeten afleggen, met vermelding van al hun inkomens.
  4. Daarna zal het ziekenfonds op basis van die verklaring nagaan of de verhoogde tegemoetkoming al of niet kan worden toegekend.