20 jul 2023 18:32

Hervorming van het Strafwetboek II – Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat alle bepalingen van de misdrijven uit boek 2 van het Strafwetboek grondig herziet.

Boek 2 van het Strafwetboek heeft in de loop der tijd talloze wijzigingen ondergaan om een antwoord te bieden op de veranderende vormen van criminaliteit en de evolutie van de waardeschaal en gevoeligheden binnen de samenleving. Die ingrepen waren echter fragmentarisch, wat de coherentie van boek 2 in belangrijke mate heeft aangetast.

Het voorontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, voorziet een nieuwe algemene structuur voor de rangschikking van de verschillende misdrijven. Er is een titel gewijd aan de definitie van verschillende begrippen die doorheen boek 2 worden gebruikt, wat bijdraagt aan de uniformering en de vereenvoudiging van de strafbepalingen. De structuur is als volgt:

 • Titel 1. Ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht
 • Titel 1bis. Misdaad van ecocide
 • Titel 2. Misdrijven tegen de persoon
 • Titel 3. Misdrijven tegen de openbare veiligheid
 • Titel 4. Valsheden
 • Titel 5. Misdrijven tegen het vermogen
 • Titel 6. Economische misdrijven
 • Titel 7. Misdrijven tegen de Staat en zijn functioneren

Verder voert het voorontwerp onder meer volgende wijzigingen door:

 • alle strafbaarstellingen zijn herschreven om het legaliteitsbeginsel in acht te nemen
 • in de definitie van de misdrijven worden alle constitutieve bestanddelen ervan omschreven
 • de misdrijven waarvan de bestanddelen elkaar overlappen, vormen het onderwerp van één enkele strafbepaling
 • voor strafbaarstellingen die hetzelfde belang beschermen, geldt dezelfde sanctie
 • er werd een bijzondere inspanning geleverd voor de leesbaarheid
 • de artikelen zijn over het algemeen kort en elk artikel heeft een titel
 • verouderde strafbepalingen en strafbepalingen die niet worden toegepast werden geschrapt
 • misdrijven waarvoor reeds een ander antwoord dan een strafrechtelijk antwoord bestaat werden gedepenaliseerd
 • verschillende lacunes in het wetboek werden verholpen om een antwoord te bieden op de moderne criminaliteit
 • met het oog op meer coherentie worden in het Strafwetboek strafbepalingen opgenomen die erbuiten bestaan zoals voor de wetten inzake de bestraffing van racisme, discriminatie en negationisme

Het voorontwerp van wet wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning, met het oog op indiening ervan bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.