18 dec 2015 17:53

Hervorming van het systeem van juridische tweedelijnsbijstand

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek over de juridische bijstand. 

Overeenkomstig het regeerakkoord beoogt dit voorontwerp van wet de hervorming, modernisering en herfinanciering van het systeem van juridische tweedelijnsbijstand. Het voorontwerp van wet wil het systeem van de juridische bijstand hervormen door de gehele keten van juridische bijstand te verbeteren, zowel voor de begunstigden als voor de verstrekkers. Het streeft in het bijzonder naar een evenwicht tussen de toegang van de rechtzoekende tot het gerecht en een billijkere vergoeding van de advocaten voor de werkelijk geleverde prestaties.  

Het voorontwerp bevat de volgende maatregelen:

  • mogelijkheid om de advocaten en advocaten-stagiairs die prestaties in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand wensen te verrichten, in te schrijven op een lijst die up to date wordt gehouden
  • aanpassing van de controle van de prestaties in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand om de vastgestelde tekortkomingen beter te ondervangen: handhaving op de lijst onder bepaalde voorwaarden, schorsing, weglating
  • mogelijkheid voor de advocaat om kosten en erelonen aan te rekenen indien zijn optreden ertoe geleid heeft dat de begunstigde geldsommen heeft ontvangen
  • invoering van het principe van een bescheiden inbreng door de begunstigde in de financiering van de juridische bijstand om de aanwending van de alternatieve vormen van conflictoplossing aan te moedigen
  • invoering van een gerichte controle van de bestaansmiddelen van de aanvrager van juridische bijstand 
  • invoering van het subsidiariteitssysteem van juridische tweedelijnsbijstand in het geval dat de rechtzoekende een tegemoetkoming geniet vanwege een derde betaler 
  • verbetering van het systeem van de intrekking van de juridische bijstand 
  • harmonisatie van de voorwaarden voor toegang tot juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand 

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.