14 feb 2014 17:26

Hervormingen energie

De ministerraad keurt op voorstel van staatsssecretaris voor Energie Melchior drie belangrijke teksten goed inzake energie.

Het gaat om:

  • het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen energie
  • het ontwerp van koninklijk besluit tot hervorming van het offshore-subsidiesysteem
  • het ontwerp van koninklijk besluit dat concessieprocedure vastlegt voor het energie-atol in de Noordzee

Dankzij deze teksten realiseert deze regering bovenal de laatste grote werf die restte in het energiebeleid: de hervorming van het subsidiesysteem voor de offshore-windmolens. Voor alle windparken die nog gebouwd moeten worden (2/3de van de totale voorziene capaciteit) wordt de hoogte van de steun variabel gemaakt in functie van de elektriciteisprijs: de steun zal verhogen als de elektriciteitsprijs daalt, maar verlagen als de elektriciteitsprijs stijgt. Dit systeem heeft tot doel om de kost van het steunsysteem voor de consument te verminderen ten opzichte van het huidige ‘vaste’ systeem. Bovendien wordt zo een rechtvaardige en correcte steun verleend aan de investeerders in hernieuwbare energie die zo noodzakelijk is om de doelstelling van ons land inzake hernieuwbare energie te behalen. Bij het begin van de bouw en daarna telkens om de drie jaar, zal de CREG alle kosten en inkomsten van de producenten controleren en het steun niveau indien nodig aanpassen om overwinsten maximaal te voorkomen. Bij negatieve prijzen op de markt zal er geen steun gegeven worden: het zou onzinnig zijn om elektriciteitsproductie te subsidiëren wanneer er te veel elektriciteit op het net is.

Bovendien wordt een wettelijke basis verschaft om drie belangrijke projecten in de Noordzee tot een goed einde te brengen:

  • De concessieprocedure om het stopcontact op zee te bouwen dat Elia voorziet om de offshore windparken met de kust te verbinden
  • De concessieprocedure om het atol op de Noordzee te bouwen, een eiland dat door waterkracht in staat zal zijn elektriciteit te stockeren (zonder enige overheidssteun)
  • De mogelijkheid voor de netbeheerder om een gezamenlijk beheerd filiaal te creëren met een andere partner om het NEMO-project te realiseren: de interconnectie met Groot-Brittannië

Deze drie projecten zijn vitaal voor de elektriciteitsmarkt van de toekomst en tegelijkertijd belangrijk voor het leefmilieu. Ze waarborgen de bevoorradingszekerheid zonder buitensporige meerkost voor de burgers en ondernemingen. Het stopcontact op zee en NEMO zorgen ervoor dat ons land maximaal geïnterconnecteerd is met de buurlanden, en het atol is een deel van het antwoord op de uitdagingen die de toename van de intermittente productie van hernieuwbare energie stelt.

De regering zet ook een grote stap voorwaarts inzake veiligheid op het aardgasnet en behandeling van ongevallen. Er wordt een vergoedingsfonds opgericht binnen de vervoersnetbeheerder Fluxys, dat bij een ongeval voor een schadeloosstelling van alle mogelijke slachtoffers zal zorgen voor hun lichamelijke letsels en de economische en morel schade die daaruit voortvloeit.  De vergoedingen en werkingsregels van het fonds zullen bij Koninklijk Besluit worden vastgelegd, woordoor in een snelle en genereuze schadeloosstelling voorzien zal kunnen worden die noch beïnvloed wordt door lange juridische procedures,  noch door een eventueel gebrek aan solvabiliteit van de uiteindelijk aangewezen aansprakelijke.

Samen met de oprichting van dit fonds worden ook maatregelen genomen om de veiligheid  van het netwerk en het beheer van ongevallen de verbeteren. Hiermee krijgt België een werkelijke voortrekkersrol op het gebied van veiligheid van het aardgasvervoernet. Er zal actief gecontroleerd worden op de naleving van deze technische normen en er wordt een sanctie systeem gecreëerd om alle betrokken partijen zoveel mogelijk te responsabiliseren. Het is essentieel dat slachtoffers zo snel mogelijk vergoed worden na een ongeval. Dankzij dit fonds wordt dit mogelijk.