27 okt 2023 22:51

Herwerking van de bijzondere regeling voor kleine ondernemingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet goed dat de bijzondere regeling voor kleine ondernemingen hervormt.

Het voorontwerp maakt deel uit van de omzetting van Richtlijn (EU) 2020/285 en wijzigt de bepalingen inzake de bijzondere vrijstellingsregeling van belasting voor kleine ondernemingen in het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde op volgende wijze:

  • uitgaande handelingen van ondernemingen onderworpen aan de belastingvrijstelling voor kleine ondernemingen zijn vrijgesteld maar zij kunnen de btw geheven van de aangekochte goederen en diensten die aangewend worden voor de uitvoering van de handelingen die met de btw-vrijstelling worden verricht, niet in aftrek brengen
  • de regeling wordt opengesteld voor belastingplichtigen die in een lidstaat geen zetel van economische activiteit of vaste inrichting hebben
  • voortaan zal rekening moeten worden gehouden met een dubbele drempel met betrekking tot de jaaromzet van de onderneming die garandeert dat de bijzondere regeling ondanks de uitbreiding van het territoriale toepassingsgebied toch maar toegankelijk is voor daadwerkelijk kleine ondernemingen
  • de kennisgevings- en de aangifteverplichtingen voor belastingplichtigen die gebruik maken van de vrijstelling in een lidstaat waar zij niet gevestigd zijn, worden duidelijk gespecifieerd
  • belastingplichtigen die de regels van de bijzondere regeling naleven, worden vrijgesteld van de verplichting om een periodieke btw-aangifte in te dienen, evenals van de verplichting om zich voor btw-doeleinden te laten identificeren in andere lidstaten dan de lidstaat waar hun zetel van economische activiteit is gevestigd en waar ze de vrijstelling toepassen

De wijzigingen treden in werking met ingang van 1 januari 2025.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.