09 jun 2016 16:51

Herziening huishoudelijk reglement van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed over de herziening van het huishoudelijk reglement van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling.

Het huishoudelijk reglement van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) diende te worden bijgewerkt door de wijzigingen over de samenstelling van de FRDO die hebben plaatsgevonden en door het verloop van zijn interne werking in de loop der jaren. Het bijwerken van het huishoudelijk reglement van de Raad heeft ook tot doel het beter in overeenstemming te brengen met de dagelijkse werking van de Raad, die sinds zijn oprichting in 1997 sterk is veranderd.

De wijzigingen in het huishoudelijk reglement zijn:

  • het bijwerken van de lijst met leden die als waarnemer worden uitgenodigd op de algemene vergadering van de FRDO
  • het afschaffen van het maximumaantal wetenschappelijke adviseurs dat door de algemene vergadering van de FRDO kan worden gecoöpteerd
  • de verschillende ledengroepen beter betrekken bij de werking van het Bureau van de FRDO
  • de taken van het Bureau van de FRDO verduidelijken
  • het mogelijk maken om adviezen via schriftelijke procedure goed te keuren
  • het wijzigen van de stemquorums voor het goedkeuren van adviezen
  • het opheffen van het stemmen bij volmacht
  • het verduidelijken van de taken van de directeur van het FRDO
  • het jaarlijks publiceren van een duurzaamheidsrapport, naast het administratief rapport

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling werd opgericht bij de wet van 5 mei 1997 over de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling.