14 mei 2004 17:00

Herziening van de Grondwet

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, en de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorstel van herziening van de Grondwet goed houdende de invoeging van een nieuw artikel 169bis, inzake het Internationaal Strafhof en de internationale strafgerechten, in titel IV van de Grondwet.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, en de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorstel van herziening van de Grondwet goed houdende de invoeging van een nieuw artikel 169bis, inzake het Internationaal Strafhof en de internationale strafgerechten, in titel IV van de Grondwet.

Deze invoeging beoogt de aanpassing van de Grondwet aan de internationale verplichtingen van België, die voortvloeien uit de Statuten van de internationale strafgerechten, thans het Internationaal Strafhof en de internationale ad hoc straftribunalen, zoals het Internationaal Tribunaal voor voormalig Joegoslavië en het Internationaal Tribunaal voor Rwanda, alsmede in de toekomst eventueel een Europees Strafgerechtshof of andere internationale ad hoc tribunalen. Het nieuwe artikel van de Grondwet verduidelijkt dat deze bepalingen geen afbreuk doen aan de nakoming door België van zijn internationale verplichtingen, die volgen uit het statuut van de internationale strafgerechten. De Regering meent dat het, om reden van rechtszekerheid en teneinde elke controverse te vermijden, verkieslijk is de Grondwet te wijzigen om rekening te houden met het statuut van de internationale strafgerechten.