14 mei 2004 17:00

Ministerraad van 14 mei 2004

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 14 mei 2004, Wetstraat 16 om
11.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 14 mei 2004, Wetstraat 16 om 11.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Raad heeft onder meer in het voorontwerp van programmawet de beslissingen ingeschreven van de bijzondere Ministerraden van Gembloers, Oostende en Brussel, die nog niet werden verwerkt tot koninklijke besluiten. Ze zijn samengebundeld onder 7 pijlers, die een gunstig klimaat moeten scheppen opdat de in 2004 voorziene versnelling van de economische groei nieuwe werkgelegenheid schept. Het voorontwerp van programmawet houdt ook verscheidene maatregelen in betreffende Justitie en Maatschappelijke Zekerheid. Het wordt zo snel mogelijk overgezonden naar het Federale Parlement. De Eerste Minister heeft ook een amendement bij het voorontwerp van programmawet aangekondigd om tegemoet te komen aan zijn voorstel om de verjaring te stuiten van betwiste aanslagen wanneer een strafvordering loopt.