14 mei 2004 17:00

Programmawet

Op de tweedaagse ministerraden in Gembloux, Oostende en in de ambtswoning van de Eerste Minister in Brussel werden telkens een heel pakket aan concrete beslissingen genomen over respectievelijk "werk en economie", "levenskwaliteit" en "justitie en veiligheid".

Op de tweedaagse ministerraden in Gembloux, Oostende en in de ambtswoning van de Eerste Minister in Brussel werden telkens een heel pakket aan concrete beslissingen genomen over respectievelijk "werk en economie", "levenskwaliteit" en "justitie en veiligheid".

Vele van deze beslissingen werden ter uitvoering intussen omgezet in Koninklijke Besluiten of werden als Voorontwerpen van Wet ingediend in de Kamer. Om de uitvoering evenwel nog sneller te laten verlopen, heeft de Ministerraad ervoor gekozen om een groot pakket aan maatregelen te bundelen in een voorontwerp van programmawet. Deze voorontwerp steunt op zeven pijlers voor het bewaren van de sociaal-economische welvaart in ons land. Elke pijler bevat vele maatregelen waarvan we hieronder enkele voorbeelden geven. 1. Stimuleren van werk - Er is een pakket aan belangrijke technische correcties om het systeem van de Startbanen en de dienstencheques te optimaliseren. De Startbanen en zijn een cruciaal element in de strijd tegen de jongerenwerkloosheid. De dienstencheques zijn cruciaal om vooral laaggeschoolden aan het werk te helpen. - De startbanen die totnogtoe beperkt waren tot sommige categorieën van jongeren, worden nu opengesteld voor alle jongeren tot 26 jaar. - De financiering van de actieve begeleiding en opvolging van werklozen werd zodanig gereorganiseerd dat dit in de toekomst op een efficiëntere wijze zal verlopen. - In het kader van het tijdskrediet verkrijgen de werknemers bijkomende rechten om langer aan het werk te blijven. 2. Meer arbeidsflexibiliteit - Invoering van een flexibel arbeidsregime in de bouwsector: er mogen 130 overuren gepresteerd worden. De bouwvakkers mogen zelf kiezen of ze inhaalrust willen of de betaling van de overuren. De overloontoeslag bedraagt slechts 20%, waar het anders 50% is. Op die manier zal zwartwerk regulier werk worden. - Bestrijding van fraude met tijdelijke werkloosheid in de bouw: tijdelijke werkloosheid is een belangrijk flexibiliteitsinstrument. Om te vermijden dat mensen die ingeschreven zijn als werklozen toch aan het werk zijn, zullen bedrijven gedemotiveerd worden om werknemers meer dan 110 dagen per jaren laten stempelen. 3. De modernisering van de economie - Diabolo: de NMBS kan een oproep doen tot kandidaten voor de prefinanciering van het Diabolo-project. Hierdoor zal de luchthaven Brussel-Nationaal veel vlotter bereikbaar zijn vanuit Antwerpen, Luik en Leuven. Het Diabolo-project zal afgewerkt zijn tegen 2009, vijf jaar vroeger dan voorzien. Dit zal de concurrentiepositie van onze luchthaven aanzienlijk versterken. - De Post: de Post valt niet langer onder het bestaande rigide systeem, maar valt nu onder de zogenaamde "speciale sectoren". Hiermee krijgt de Post meer onderhandelingsmogelijkheden in grootschalige vernieuwingsprojecten. Dit zal de competitiviteit van de Post de komende jaren herstellen. 4. Kwaliteit van het leven: gezin en arbeid - Verlening van moederschaps - en adoptieverlof: het bevallingsverlof wordt met één week verlengd, bij geboorte van een meerling wordt dit met twee weken verlengd. Bij hospitalisatie van een pasgeboren kind wordt de bevallingsrust met maximum 24 weken verlengd. Het adoptieverlof wordt verlengd van twee naar zes weken. - Verhoging loonplafond en welvaartsaanpassing bij arbeidsongeval en arbeidsziekte: het loonplafond stijgt met meer dan 26.500 euro of meer dan 20%. Door de welvaartsaanpassing verhogen de rentes voor arbeidsongevallen ouder dan acht jaar met 2%. - De maximale aftrek voor uitgaven voor renovatiewerken aan woningen in achtergebleven wijken van grootsteden wordt verdubbeld van 500 euro tot 1000 euro per jaar. 5. Kyoto - Er is een verdere stap gezet in de accijnsvermindering voor milieuvriendelijke huisbrandolie (groene mazout) en er wordt een fiscale aftrek ingevoerd voor auto' met een zeer lage CO2 uitstoot. Met deze incentive van 4000 euro staat België overigens op de derde plaats van Europa. Zie bijlage. 6. Administratieve vereenvoudiging - Gehuwde gepensioneerden die van een gezinspensioen genieten, moeten zich geen zorgen meer te maken over hoe ze kunnen genieten van de doorgevoerde belastingsvoordelen. Dat wordt automatisch geregeld tussen de fiscus en de pensioenkassen. - Voor het bekomen van inlichtingen of het indienen van klachten in verband met heffingen en bijdragen op pensioenen, komt er één aanspreekpunt bij de Rijksdienst voor Pensioenen. 7. Sociaal statuut van de zelfstandigen - Zelfstandig ondernemen wordt gestimuleerd door een werkelijk sociaal statuut van de zelfstandige. Op de vorige Ministerraad werden de minimumpensioenen opgetrokken met 30 euro per maand. Dit is 27 euro voor alleenstaanden en 33 euro voor gezinnen Na vier jaar zal dit bedrag respectievelijk 108 en 132 euro per maand bedragen.. Bovendien zullen voortaan ook zelfstandigen met een klein inkomen en de meewerkende echtgenoten een aanvullend pensioen kunnen opbouwen. Deze maatregelen gaan in op 1 september 2004. Verder zijn er nog enkele maatregelen genomen in het kader van justitie en veiligheid: - Omwille van de verhoogde veiligheid werd de elektronische identiteitskaart ingevoerd. Om deze e-ID veilig en vlot te kunnen verstrekken aan de bevolking werd een staatsdienst met afzonderlijk beheer binnen de FOD Binnenlandse Zaken opgericht. - De tijdelijke maatregel om bijkomende magistraten te benoemen in de Hoven van Beroep werd met drie jaar verlengd. Deze maatregel is immers zeer belangrijk gebleken in de strijd tegen de gerechtelijke achterstand. De beslissingen van de tweedaagse ministerraden zijn immers meer dan belangrijk genoeg. Ze verdienen een snelle en stipte uitvoering. De regering roept het federale parlement dan ook op om deze programmawet de volgende weken goed te keuren.