22 dec 2023 20:41

Herziening van de premie voor volledig geconventioneerde zorgverleners

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot opheffing van het koninklijk besluit van 15 september 2023 over de toekenning van een financiële tegemoetkoming aan volledig geconventioneerde zorgverleners en tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels ervan.

In de begroting geneeskundige verzorging voor 2024 werd voorzien om het budget van 100 miljoen euro (+ 6,05% indexatie voor 2024), dat in 2023 nog aangewend werd voor de zogenaamde ‘conventiepremie’, vanaf 2024 in te zetten met een gelijkaardig doel maar op een andere wijze.

Aangezien het koninklijk besluit van 15 september 2023 de reglementaire basis en het structureel karakter van de ‘conventiepremie’ bepaalt, is het dus aangewezen om dit koninklijk besluit op te heffen. De premie zoals opgenomen in het koninklijk besluit van 15 september 2023 zal vanaf premiejaar 2024 niet meer worden voorzien.

In de plaats daarvan zal het budget aangewend worden om een gerichte extra financiering van welbepaalde sectoren door te voeren om op die manier de conventioneringsgraad verder te stimuleren.

Deze opheffing heeft geen gevolgen voor het premiejaar 2023, waarvoor de premie wordt uitbetaald conform de overeengekomen modaliteiten.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.