22 dec 2017 17:01

Herziening van de regelgeving over de proefbank voor vuurwapens

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters een voorontwerp van wet goed over de proefbank voor vuurwapens.

Het ontwerp voorziet in een grondige herziening van de regelgeving die de structuur, verplichtingen en werking van de proefbank voor vuurwapens vormgeeft.

De bestaande regelgeving is verouderd en geeft geen duidelijk en transparant kader waarbinnen de aan de proefbank toebedeelde activiteiten kunnen worden uitgevoerd.

De basis van de herziening van het statuut van de proefbank voor vuurwapens ligt grotendeels bij het herwerken van de beheersstructuur van de proefbank die evenwichtiger wordt bepaald, en waarbij transparantie voorop staat. Daarnaast wordt ook het juridische kader herzien en aangepast aan de veranderde economische context, zowel qua inhoud als qua leesbaarheid van de tekst.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake de proefbank voor vuurwapens.