17 mei 2024 20:12

Herziening van het huishoudelijk reglement van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Duurzame Ontwikkeling Zakia Khattabi een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het huishoudelijk reglement van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) actualiseert.

De herziening heeft als doel het huishoudelijk reglement van de FRDO beter af te stemmen op de dagelijkse werking van de raad, die veranderd is sinds de laatste herziening in 2016. De volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

  • toevoeging van een inleiding waarin wordt herinnerd aan de missies van de FRDO en aan het feit dat alle leden zich ertoe verbinden te goeder trouw mee te werken aan de verwezenlijking van deze doelstellingen
  • verankering in het huishoudelijk reglement van bestaande praktijken ter versterking van transparantie en goed bestuur in de werking van de raad
  • actualisering van de lijst van leden die als waarnemer zijn uitgenodigd op de algemene vergadering van de FRDO
  • verduidelijking van de procedure voor de goedkeuring van ontwerpadviezen
  • het toekennen van presentiegelden en vergoedingen aan leden is niet langer een verplichting, maar wordt een optie voor de Raad