17 sep 2018 19:37

Het aantal meldingen over discriminatie van vrouwen en mannen blijft stijgen in 2017

Brussel, 17/09/2018 – Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen stelt opnieuw vast dat het totale aantal meldingen aanzienlijk is toegenomen in 2017 (+34% ten opzichte van 2016). Werk blijft het domein waar discriminaties het vaakst gemeld worden, vooral tegen vrouwen. Het aantal meldingen van discriminatie omwille van zwangerschap of moederschap in een professionele context is verdubbeld ten opzichte van 2016. De gebeurtenissen van 2017, zoals #MeToo, lijken verder vooral het aantal meldingen die verband houden met seksisme en intimidatie te hebben beïnvloed.

Het aantal meldingen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is sterk gestegen in 2017: met meer dan 34% ten opzichte van 2016 en meer dan 59% ten opzichte van 2015; 736 meldingen, waaronder 315 vragen om informatie, 295 klachten en 126 mededelingen. De stijgende trend van de laatste jaren blijft zich dus bevestigen, wat steeds ook meer druk legt op de beschikbare middelen van het Instituut.

“Het Instituut zet zich al 15 jaar in om alle vormen van genderdiscriminatie uit te bannen om de gelijkheid van alle mensen te waarborgen, ongeacht hun geslacht, genderidentiteit of genderexpressie. Elk jaar neemt het aantal meldingen toe en dit gaat hand in hand met een grotere bewustwording en media-aandacht voor seksistisch gedrag. Zowel vrouwen als mannen aanvaarden niet langer dat ze het doelwit zijn van vernederend of onrechtvaardig gedrag omwille van hun geslacht en ondernemen actie. Maar de verantwoordelijk om te komen tot een samenleving waar geen plaats meer is voor seksisme en genderongelijkheid ligt niet bij de slachtoffers, maar wel bij de samenleving als geheel. Iedereen moet daarbij verantwoordelijkheid nemen,” zegt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

De cijfers van 2017
In 2017 constateerde het Instituut een aanzienlijke toename van het aantal meldingen van intimidatie, seksuele intimidatie en seksisme in vergelijking met 2016. Het Instituut ontving bijna zes keer meer meldingen van ‘seksuele intimidatie’ in 2017 en bijna drie keer zoveel meldingen over ‘seksisme’. Het aantal meldingen over ‘intimidatie’ steeg met 57%. Daarbij gaat het vooral om gevallen waarin mensen worden gepest op het werk op grond hun geslacht, zwangerschap of transgenderidentiteit.

Het Instituut stelt opnieuw vast dat het aantal meldingen van dit soort gedrag stijgt wanneer er aandacht voor is in de media en de maatschappij. Van de meldingen over seksisme (18%) had 41% betrekking op de Seksismewet, de andere op genderstereotypen of vormen van seksisme die niet onder deze wet vallen. In het licht van de meldingen moet het wettelijk kader, zoals onder meer de Seksismewet, nog meer bekendheid krijgen bij de bevolking en bij politie en justitie, zodat deze ten volle kan worden benut en kan bijdragen tot het veranderen van mentaliteit en gedrag.

Vooral vrouwen melden discriminaties en worden er slachtoffer van: in 2017 werd iets meer dan de helft (53%) van de meldingen ingediend door vrouwen, iets meer dan een kwart door mannen (26%). De overige meldingen werden gedaan door organisaties. Nog steeds hebben de meeste discriminaties met werk te maken. Meer dan een op de vijf meldingen die bij het Instituut werden ingediend had betrekking op zwangerschap en moederschap. In vergelijking met 2016 is dit aantal verdubbeld. Ongeveer de helft van deze meldingen (43%) werd ontvangen tijdens de laatste drie maanden van het jaar, wat overeenkomt met de periode en de duur van de campagne "Mama blijft aan boord". Dit toont aan dat het nog steeds noodzakelijk is om zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of die pas bevallen zijn, bewust te maken van hun rechten.

Het volledige jaarverslag 2017 van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is beschikbaar op zijn website op het volgende adres: https://igvm-iefh.belgium.be/nl/publicaties/activiteitenverslag_2017.

Perscontact
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Daphne Rasschaert
Liesbet Stevens
02 233 43 92
daphne.rasschaert@igvm.belgie.be

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht. Het Instituut doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties.

Slachtoffers en getuigen van discriminatie op grond van geslacht kunnen zich gratis en in alle vertrouwelijkheid laten informeren over hun rechten of een klacht indienen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via het gratis telefoonnummer 0800/12 800 of via zijn website http://igvm-iefh.belgium.be.