19 mei 2015 15:34

Het 'Document van Brussel' over de toekomst van de bescherming van de sociale rechten in Europa

De conferentie bracht meer dan 300 beleidsmakers, experten, academici, sociale partners en vertegenwoordigers van internationale organisaties en ngo’s samen. Ook een politieke vertegenwoordiging op hoog niveau tekende present: de secretaris-generaal van de Raad van Europa Thorbjørn Jagland, Europees Commissaris Marianne Thyssen, de ondervoorzitter van de Parlementaire Vergadering Michele Nicoletti, en de Belgische ministers Maggie De Block en Kris Peeters. De conferentie bouwde voort op het Proces van Turijn, dat van start ging tijdens het Italiaanse voorzitterschap van de Europese Unie, om het belang van sociale rechten te benadrukken en samen te werken aan het versterken van deze sociale rechten.

Het “Document van Brussel” introduceert 4 actielijnen om de toekomst van de bescherming van de sociale rechten in Europa veilig te stellen.

1. De sociale rechten garanderen in crisistijd
De crisis heeft duidelijk zijn gevolgen in Europa. Het Europees Sociaal Handvest blijft dan ook een meer dan relevant kader voor een economisch herstel met respect voor de sociale rechten van iedereen. Economische en sociale hervormingen zijn mogelijk, maar moeten rekening houden met de situatie van de mensen die genieten van de universele sociale rechten van het Handvest.

2. De samenhang van de bescherming van de sociale grondrechten verzekeren
Tijdens de conferentie werd het gebrek aan internationale harmonisatie van de sociale rechten aangekaart en werden de lidstaten opgeroepen de 'meest gunstige clausule' na te leven. Voorts worden de lidstaten ook geconfronteerd met tegenstrijdige internationale verplichtingen. Het “Document van Brussel” stelt voor in dat geval het relativiteitsbeginsel van de Verdragen toe te passen.

3. De doeltreffendheid van het Europees Sociaal Handvest verbeteren
Het Europees Sociaal Handvest blijft een zeer waardevol instrument om de sociale rechten in Europa te monitoren. Om de doeltreffendheid te verbeteren wordt voorgesteld om:
• werk te maken van een uniforme toepassing van dit instrument in de lidstaten van de Raad van Europa, en hen dus aan te sporen om het herziene Sociaal Handvest en het Protocol voor collectieve klachten te ratificeren;
• de rol van de nationale instellingen te bevorderen;
• materiële en menselijke middelen beschikbaar te stellen voor het Handvest en de organen ervan;
• het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (EVRM) en het Europees Sociaal Handvest gelijk te behandelen.

4. Mogelijke synergieën tussen de Raad van Europa en de Europese Unie inzake sociale rechten maximaliseren
De rol van de EU en het Hof van Justitie (HJEU) werd versterkt op het vlak van sociale rechten. Toch blijven er moeilijkheden en is er een risico op tegenstrijdigheden tussen “Brussel” en “Straatsburg”. In het document werden heel concrete pistes uitgewerkt om dit proberen te vermijden en een dialoog tot stand te brengen tussen instellingen in het belang van de rechten van de burgers.

Naar aanleiding van de conferentie heeft België verklaard dat alle voorwaarden vervuld zijn om de nieuwe bepalingen van het herziene Europees Sociaal Handvest te bekrachtigen.


De integrale versie van het Document van Brussel is beschikbaar is in verschillende talen:
Engels/Frans
Nederlands
Duits
Italiaan

 

U vindt ook een beknopte samenvatting van het document in de presentatie op de SlideShare-account van de FOD Sociale Zekerheid: http://bit.ly/1AK4dbo.

 

Voor meer informatie

Manuel PAOLILLO | coördinator Belgisch voorzitterschap van de Raad van Europa – Sociale Zaken

00 32 (0)2 528 64 08 en 00 32 (0)479 69 13 35| manuel.paolillo@minsoc.fed.be

Barbara de Clippel | woordvoerder FOD Sociale Zekerheid

00 32 (0)473 13 13 29 | press@minsoc.fed.be

 

Over het process van Turjin: http://www.coe.int/web/turin-process

Over het Europees Sociaal Handvest: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/default_fr.asp