23 dec 2022 16:58

Het gebruik van bodycams door de politie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een voorontwerp van wet goed dat het gebruik van bodycams door de politiediensten regelt.

Het voorontwerp van wet brengt een aantal wijzigingen aan op de Wet op het Politieambt die het gebruik van bodycams regelen. Deze individuele camera’s geven zowel de burger als de politiediensten de kans om incidenten of interventies te contextualiseren aan de hand van audio-en beeldopnames. Daarenboven toont onderzoek ook aan dat het gebruik ervan de-escalatie van een incident met zich mee kan brengen.

Het voorontwerp van wet voorziet een specifiek juridisch kader voor dit cameragebruik. Er wordt geopteerd om de camera niet permanent te activeren maar deze manueel te laten activeren door de politieambtenaar bij een interventie. Het voorontwerp legt ook vast hoe de bewaring en verwerking van de gegevens gebeurt, zodat de privacy van de persoonsgegevens op uniforme wijze verzekerd is.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan het Controleorgaan op de Politionele Informatie, de Raad van State en het College der Procureurs-Generaal.