29 jan 2021 17:27

Het in handel brengen van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed over het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd.

Het ontwerp stelt de bepalingen vast die van toepassing zijn op voedingssupplementen en voedingsmiddelen waaraan nutriënten worden toegevoegd. Daarbij worden veilige limieten voor nutriënten zoals de vitaminen en mineralen vastgelegd, evenals de wijze van etikettering en het in de handel brengen van deze producten.

Het ontwerp vervangt een koninklijk besluit van 3 maart 1992 over hetzelfde thema, volgend op een arrest van de Kamer van inbeschuldigingstelling van Gent. Volgens dit arrest is het koninklijk besluit van 3 maart 1992 in gebreke wegens een formele onwettigheid, terwijl in het besluit de richtlijn 90/496/CEE inzake de voedingswaarde-etikettering van levensmiddelen, gedeeltelijk werd omgezet. De richtlijn 90/496/CEE is ingetrokken en dit huidige ontwerp zet de richtlijn 2002/46/CE betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen, gedeeltelijk om.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.