23 okt 2015 13:14

Het Handvest van de sociaal verzekerde is 20 jaar oud! Doelstellingen bereikt? En daarna?

Het Handvest van de sociaal verzekerde is 20 jaar oud! Doelstellingen bereikt? En daarna?

Voor de viering van het 20-jarig bestaan van het Handvest van de sociaal verzekerde organiseren het College van de Administrateurs-generaal van de openbare instellingen van sociale zekerheid en de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale zekerheid op vrijdag  23 oktober 2015 een colloquium waarbij de balans wordt opgemaakt en de vooruitzichten worden onderzocht voor deze basistekst van de sociale zekerheid.

Rechten van de bevolking ten opzichte van de socialezekerheidsinstellingen

Het Handvest van de sociaal verzekerde, ingevoerd bij de wet van 11 april 1995, legt de rechten van de sociaal verzekerden vast in hun relaties met de openbare instellingen van sociale zekerheid en de meewerkende privé-instellingen (vakbonden, ziekenfondsen, fondsen jaarlijkse vakantie, enz.). Concreet is het handvest dus voor bijna de ganse bevolking van toepassing.

Het gaat voornamelijk om de volgende rechten :
• het recht op duidelijke en volledige informatie en adviezen;
• het recht op de behandeling van een aanvraag binnen strikte termijnen;
• het recht op een gemotiveerde administratieve beslissing;
• het recht op de uitvoering van de beslissing – voornamelijk de uitbetaling van de gevraagde socialezekerheidsuitkering – ook binnen strikte termijnen;
• het recht op interesten, indien de termijnen niet worden nageleefd.

Het Handvest heeft dus tot doel dat de sociaal verzekerden hun rechten effectief kunnen laten gelden en aldus (kans)armoede beter te bestrijden.

Stand van zaken en toekomst

Dit colloquium  biedt de uitgelezen kans om na te gaan of de doelstellingen die voor het Handvest waren voorzien – rechtszekerheid, toegankelijkheid, doorzichtigheid, snelheid, nauwkeurigheid en vereenvoudiging van de administratieve lasten – werden bereikt, en om samen na te denken over tekstherzieningen. Het is de gelegenheid voor een stand van zaken over het effectief opnemen van sociale rechten, om te wijzen op mogelijke verbeteringen en ook om de Belgische situatie te vergelijken met die van de buurlanden.

Verschillende thema's zullen dus aan bod komen, zoals de evolutie van het Handvest van de sociaal verzekerde, de problemen met niet-verschuldigde bedragen, de informatieplicht en de bijzondere en specifieke bepalingen in de verschillende sectoren, enz.

Maggie De Block, minister voor Sociale Zaken en Volksgezondheid verklaart: “Het Handvest van de sociaal verzekerde heeft een frisse wind door onze sociale zekerheid laten waaien. De bescherming van de sociaal verzekerden in ons land is de voorbije twintig jaar sterk verbeterd, en de komende jaren willen wij op dit elan verdergaan.”

Uitwisselingen met de sociale sector

Deze studiedag die in Brussel wordt georganiseerd, brengt meer dan 350 personen bijeen, onder wie professionele juristen, vertegenwoordigers van de socialezekerheidsinstellingen, partners die de belangen van de sociaal verzekerden behartigen, enz.

De ontmoeting zal worden ingeleid door de heer Jo De Cock, Administrateur-generaal van het RIZIV en Voorzitter van het College van de Administrateurs-generaal van de openbare instellingen van sociale zekerheid, en zal worden afgesloten met een toespraak van mevrouw Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. De moderator bij de debatten is de heer Gregor Vande Vyver, Eerste Voorzitter van het Arbeidshof te Gent.

De documenten en informatie over het Colloquium zijn toegankelijk op de website van de FOD Sociale Zekerheid


Meer informatie


Barbara de Clippel | woordvoerder van de FOD Sociale Zekerheid 
+ 32 (0)473 13 13 29 | press@minsoc.fed.be | @SPFSecu

Els Cleemput | woordvoerder van Minister Maggie De Block
+32 475 29 28 77 | els.cleemput@minsoc.fed.be | @Maggie_DeBlock

Ludwig Moens| Communicatiecel RIZIV
+32 2 739 72 12| communication@riziv.fgov.be