20 mei 2005 17:00

Hof van beroep Gent

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, tot wijziging van de wet (*) betreffende de rechterlijke inrichting van het hof van beroep te Gent.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, tot wijziging van de wet (*) betreffende de rechterlijke inrichting van het hof van beroep te Gent.

Het voorontwerp vormt de concrete uitwerking van de samenwerkingsprotocollen die op 14 maart jl werden ondertekend door de Minister van Justitie en de gerechtelijke overheden van het Hof van Beroep van Gent. Die protocollen hebben als doel, om via wederzijdse inspanningen de behandelingstermijn van zaken geleidelijk in te korten, om zo de gerechterlijke achterstand weg te werken. De ondersteunende maatregelen die opgenomen zijn in de protocollen, afgesloten met de eerste voorzitter en de procureur-generaal, zijn: - de versterking van het aantal magistraten - de versterking van het griffiepersoneel en het administratief personeel - het opleidingsplan (evaluatie van de opleidingsbehoeften die ontstaan als gevolg van de toenemende complexiteit van de gerechtelijke dossiers). Het extra personeel bestaat uit: ° voor het hof van beroep: - 3 raadsheren vanaf 1 mei 2006 - 1 raadsheer in overtal vanaf 1 september 2006 - 1 raadsheer in overtal vanaf 1 januari 2007 - 1 griffier vanaf 1 september 2006 - 1 griffier vanaf 1 januari 2007 ° voor het parket-generaal: - 1 substituut procureur-generaal vanaf 1 september 2006 - 1 substituut-procureur-generaal in overtal vanaf 1 januari 2007. Rekening houdend met de uitbreiding van de magistratenkaders, zal ook het administratief personeel worden uitgebreid, zowel op het vlak van de griffie (+ 3 griffiebeambten) als op dat van het secretariaat van het parket-generaal (+1 adjunct-secretaris en + 2 beambten). Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) van 3 april 1953.