05 mei 2006 17:00

Hof van Justitie

Forfaitaire som opgelegd door het Hof van Justitie van de Europese gemeenschappen

Forfaitaire som opgelegd door het Hof van Justitie van de Europese gemeenschappen

De Europese Commissie zal vanaf 1 januari 2007 bij elke zaak die ze wegens niet uitvoering van een arrest aanhangig maakt bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen naast een dwangsom ook een forfaitaire som kunnen insluiten. De ministerraad neemt het voorstel van de heer Didier Donfut, Staatssecretaris voor Europese Zaken, aan om voor de forfaitaire sommen de regeling van de dwangsom toe te passen. Die bestaat erin dat de ministerraad de verantwoordelijkheid van de federale overheidsdiensten bepaalt en dat de betrokken federale overheidsdienst de dwangsommen betaalt via de eigen begroting. De staatssecretaris legt de nota over de forfaitaire som aan het overlegcomité voor, zodat ook de Gewesten en Gemeenschappen een regeling kunnen uitwerken. De betrokken federale overheden moeten alles in het werk stellen om een eerste veroordeling door het Hof van Justitie tijdig uit te voeren.