10 nov 2020 18:35

Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk: nieuwe versie van de generieke gids en de ‘sneltestbus’

Persmededeling van de sociale partners van de  Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk over de nieuwe versie van de generieke gids en over het recente initiatief van de ‘sneltestbus’

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk blijven zeer bezorgd over de forse impact die het COVID-19 virus nog steeds vertoont in onze samenleving. Ze hebben recent de generieke gids ‘Veilig werken’ geactualiseerd en wensen hierin een aantal elementen te benadrukken om ondernemingen te helpen om uitbraken van het virus te vermijden of te controleren.

Ze stellen daarnaast het initiatief aan de kaak dat erin bestaat alle werknemers van een onderneming een coronasneltest aan te bieden.

I. Generieke gids 3.0.

In elke onderneming is het van belang dat werkgever, werknemers, (onder)aannemers, leveranciers, bezoekers, klanten, … rigoureus en consequent de principes en maatregelen toepassen zoals vermeld in de generieke gids evenals in de sectorgidsen om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan.

Deze maatregelen kunnen worden beschouwd als goede praktijken. De naleving hiervan doet vermoeden dat de werkgever de passende preventiemaatregelen heeft getroffen in het kader van de strijd tegen het coronavirus. Dit doet uiteraard geen afbreuk aan de toepassing van de welzijnswet van 4 augustus 1996 en de codex welzijn op het werk (inclusief de hiërarchie van de preventiemaatregelen).

Deze recent geactualiseerde versie van de generieke gids en de sectorgidsen zijn beschikbaar op de website van de FOD WASO.

De sociale partners vragen hierbij bijzondere aandacht voor de volgende punten:

1. Leef strikt de maatregelen na inzake quarantaine, isolatie en contactopsporing. Uitzonderingen inzake quarantaine en isolatie kunnen enkel door de bevoegde gezondheidsautoriteiten worden verleend.

De sociale partners benadrukken dat het van het allergrootste belang is dat alle door de bevoegde autoriteiten verstrekte toelichtingen hierover duidelijk en eenduidig zijn.

2. Blijf thuis wanneer je je ziek voelt en neem onmiddellijk contact op met je huisarts;

3. Werkruimten en sociale voorzieningen moeten voldoende en regelmatig verlucht worden.

4. Met een mondmasker beschermen we anderen. Met afstand beschermen we ook onszelf. Het principe is dus dat mondmaskers verplicht zijn wanneer de organisatorische maatregelen en de collectieve beschermingsmiddelen niet volstaan om de 1,5 meter te respecteren. Eerst moet ingezet worden op collectieve maatregelen vooraleer terug te grijpen naar maskers.

5. Organiseer het werk zo dat telewerk maximaal mogelijk is voor de functies die zich hiertoe lenen.

Momenteel is telethuiswerk verplicht waar het kan.

II. Het recente initiatief met de ‘sneltestbus’ is niet wettelijk en ook niet zinvol

De sociale partners hebben recent kennisgenomen van een initiatief dat aan werkgevers de mogelijkheid biedt om hun werknemers systematisch aan een sneltest te (laten) onderwerpen, al dan niet op vrijwillige basis.

Er is geen enkele aanduiding dat een dergelijke testpraktijk zinvol is.

Het inzetten van sneltests op een dergelijke wijze zaait ook verwarring. Deze strategie staat niet alleen los van deze van de overheid, maar doorkruist en ondergraaft deze ook volledig. Het komt enkel aan de bevoegde autoriteiten toe om te bepalen hoe de mogelijke besmettingen worden opgevolgd en onder welke voorwaarden.

Naast zinloos en gevaarlijk is dit systeem ook volkomen onwettelijk. De sociale partners hebben dit reeds in een eerdere verklaring van 1 juli 2020 benadrukt. Ze vragen dan ook dat aan deze praktijk onmiddellijk een einde wordt gesteld. Los daarvan kunnen betrouwbare sneltesten uiteraard wel hun plaats hebben binnen de officiële procedures.

 

Voor meer informatie kan u terecht bij:

Karel Van Damme                                                                   Nadine Gilis

Voorzitter van de Hoge Raad PBW                                       Secretaris van de Hoge Raad PBW

Tel. +32 476 55 50 01                                                             Tel. +32 470 20 77 17