20 jul 2004 17:00

Horecaplan

Op voorstel van de Minister van Economie, keurde de Ministerraad een nieuwe werkmethodologie goed met het oog op het sluiten van een globaal akkoord tussen de regering en de horecasector.

Op voorstel van de Minister van Economie, keurde de Ministerraad een nieuwe werkmethodologie goed met het oog op het sluiten van een globaal akkoord tussen de regering en de horecasector.

Deze nieuwe methodologie moet leiden tot de concretisering van het Horecaplan, dat tijdens de Ministerraad van Gembloers (*) werd goedgekeurd. Werkgroepen werden opgestart vanaf begin februari maar het tussentijds verslag aan de Ministerraad van 9 juni laatstleden was niet bevredigend. Elke bevoegde minister wordt dus verzocht een voorstel te doen met de maatregelen via dewelke hij aan de horecasector wil tegemoetkomen en anderzijds de tegenprestatie die hij in ruil voor deze toegevingen van de sector verwacht. Dit voorstel zal worden voorgelegd aan de horecasector, die verzocht zal worden te reageren op dit voorstel van globaal akkoord. De Ministerraad heeft de Minister van Economie ermee belast de werkzaamheden te coördineren en, in samenwerking met de bevoegde ministers, een globale gedragscode voor te stellen ten gunste van de horecasector. Deze gedragscode zal in november 2004 besproken worden met de vertegenwoordigers van de horecasector. (*) op 16 januari 2004.