12 sep 2008 15:19

Hoven van beroep

Verlenging van het tijdelijke kader van raadsheren in hoven van beroep

Verlenging van het tijdelijke kader van raadsheren in hoven van beroep

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Justitie Jo Vandeurzen beslist om het tijdelijke kader van raadsheren in de hoven van beroep te verlengen tot 31 december 2010 (*) met de bedoeling de behandelingstijd van rechtzaken in te korten.

De tijdelijke kaders zijn in 2001 opgericht om de gerechtelijke achterstand bij de hoven van beroep weg te werken. Het tijdelijke kader loopt af op 17 december 2008. Het gaat om raadsleden die verdeeld zijn over de vijf hoven van beroep. Ze kunnen benoemd worden als de resultaten van een evaluatie op basis van de geplande werklastmeting gunstig zijn. Die meting is gepland voor eind 2009. Op basis van de objectieve gegevens die ze oplevert, kunnen de raadsheden bij de rechtbanken in functie van de behoeften worden benoemd. Aangezien de versterking werkelijk heeft bijgedragen tot de inkorting van de behandelingstijd van de rechtzaken en de werklastmeting nog niet beschikbaar is, wordt het  kader van de raadsheren verlengd.

(*) voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 november 2001 tot vaststelling van een tijdelijke personeelsformatie van raadsheren om de gerechtelijke achterstand bij de hoven van beroep weg te werken, de wet van 14 december 2004 tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting en de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg en van artikel 211 van het gerechtelijk wetboek.