29 nov 2012 11:40

Hulp bij de berekening van het voordeel van alle aard voor een bedrijfswagen.

De FOD Financiën ontwikkelde een aanvraagformulier waarmee de burger een berekening van het belastbaar voordeel verbonden aan het gebruik van een bedrijfswagen voor privéverplaatsingen kan aanvragen. Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Steven Vanackere stond er op dat zijn administratie dit hulpmiddel in een geest van transparantie en rechtszekerheid aan de burger bood.

Wanneer iemand als werknemer over een bedrijfswagen beschikt waarmee hij zowel beroeps- als privéverplaatsingen (woon-werkverkeer) doet, geniet hij een belastbaar voordeel. De werkgever vermeldt dit voordeel op de loonfiche van de werknemer en dit voordeel komt aldus in de aangifte in de personenbelasting van de werknemer.

Dat belastbaar voordeel is al altijd forfaitair bepaald maar vanaf 1 januari 2012 is de berekening van dat forfait gewijzigd. Voortaan bepaalt de cataloguswaarde en de leeftijd van het voertuig, naast de CO2-uitstoot die al eerder een element van berekening was, ook mee het bedrag van dat voordeel.

Hoe de berekeningsformule er precies uit ziet en wat onder cataloguswaarde, leeftijd en CO2-uitstoot van het voertuig is verstaan, is terug te vinden onder http://minfin.fgov.be/portail2/nl/themes/transport/vehicles-use.htm.

De werknemer die over een bedrijfswagen beschikt waarmee hij ook privéverplaatsingen doet, kan nu wel weten hoeveel dat vertegenwoordigt aan forfaitair voordeel waarop hij volgend jaar (aanslagjaar 2013 hetzij inkomstenjaar 2012) belast zal worden.

De FOD Financiën heeft sinds kort toegang tot gegevensbestanden waardoor hij dit voordeel voor elke burger kan berekenen. Die bestanden zijn afkomstig van de automobielsector en worden gehanteerd zowel om de info te verstrekken als bij nazicht van de aangifte.

De FOD Financiën ontwikkelde een webformulier (http://annu.belbone.be/towv3/index.php4?lang=nl&type_doc=data3) waarmee de burger een berekening van dat voordeel kan aanvragen. Hij krijgt het antwoord per mail. Opgelet: er komen tal van gegevens aan te pas waardoor men best het inschrijvingsbewijs en het gelijkvormigheidsattest van het voertuig bij de hand houdt.

De autoverkoper die trouwens ook de berekening van het voordeel kan maken, is best geplaatst om de cataloguswaarde, inclusief de opties, te bepalen die moeten worden opgenomen in de berekeningsformule.