17 jan 2014 17:05

Identificatie van de reders bij de Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx en minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de reders verplicht zich bij de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden te identificeren met hun ondernemingsnummer.

Dankzij deze administratieve vereenvoudiging kunnen de reders zich identificeren zoals de andere werkgevers bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid dat doen.

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 73 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen en tot wijziging van de besluitwet van 7 februari 1945
betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij