25 sep 2020 13:24

Impact van de coronacrisis op de sociale bescherming in België - meten is weten

In het kader van de federale crisisstructuur en bij aanvang van de gezondheidscrisis nam de Sociaal-Economische Cel (ECOSOC), bestaande uit vertegenwoordigers van betrokken beleidscellen en bevoegde administraties, het initiatief om een werkgroep Sociale Impact COVID-19 op te richten met als opdracht de impact op de sociale bescherming, de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt te monitoren met actuele gegevens.

Deze werkgroep is samengesteld uit een netwerk van experten van de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de POD Maatschappelijke Integratie, de Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid (OISZ), Sigedis, Statbel, de Nationale Bank en het Federaal Planbureau.

Beleid op maat

De sociaal-economische impact van de COVID-19 crisis met recente gegevens in kaart brengen vormt een uitdaging.

Dankzij de constructieve samenwerking van al de verschillende partners, elk met hun eigen data en expertise, wordt het potentieel van beschikbare administratieve gegevens beter benut en kunnen beleidsmakers over degelijke informatie beschikken. "Door de data over de sociale impact breed beschikbaar te maken, hebben we een goede tool in handen om het sociaal beleid op af te stemmen. Meten is weten, dat geldt hier zeker en vast”, stelt minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken De Block.

Een uitgebreide rapportering van de recentste gegevens brengt de uitdagingen voor het sociaal beleid op korte en lange termijn in kaart, terwijl een wekelijks bijgewerkt analyserapport een snelle evaluatie van de reeds genomen maatregelen en een simulatie van de impact van eventuele nieuwe maatregelen toelaat.

Op deze manier kunnen de verschillende beleidsverantwoordelijken met kennis van zaken weloverwogen keuzes maken en adequate voorstellen doen rekening houdende met de specifieke sociale gevolgen voor onder meer kwetsbare doelgroepen. Minister van werk Nathalie Muylle: “Door gegevens van de verschillende diensten samen te brengen, beschikken we zeer snel over robuuste en betrouwbare info, ook voor specifieke groepen. Daardoor kunnen we kort op de bal spelen en de juiste beslissingen nemen om sociale en economische problemen op de lange termijn te voorkomen.”

Inzichten

Het voor een breder publiek ontsluiten van deze monitoring op basis van continu evoluerende gegevens, die doorgaans niet beschikbaar zijn, draagt bij aan een ruimere verspreiding van inzichten over de concrete sociaal-economische impact van de COVID-19 crisis en waarborgt tegelijkertijd de toegankelijkheid voor andere geïnteresseerde actoren.

De gehanteerde aanpak bewijst tenslotte de toegevoegde waarde van een gecoördineerde en toekomstgerichte samenwerking voor de organisatie van een duurzame sociale bescherming.

 

Contact

Contact

Persdienst FOD Sociale Zekerheid

0473 13 13 29  - press@minsoc.fed.be

 

Meer info

Op de website van de FOD Sociale Zekerheid kan je de output van de werkgroep social impact COVID-19 raadplegen en verder opvolgen.