26 apr 2024 17:37

Implementatie van spending reviews binnen de federale overheid

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand kennis genomen van de stand van zaken betreffende de implementatie van de spending reviews binnen de federale overheid, en gaat akkoord met de verbetering ervan.

Implementatie

De nota van de staatssecretaris voor Begroting geeft uitvoering aan het regeerakkoord, de landspecifieke aanbevelingen van de Europese Raad van 2018 en 2019, en van het implementatieplan Recovery and Resilience Facility (RFF).

De nota geeft uitvoering aan de beslissingen van de ministerraad van 18 december 2020, 5 februari 2021, 10 november 2021, 18 oktober 2022, 10 november 2023 en 26 april 2024 en omvat een inhoudelijke monitoring van de resultaten van de reeds in 2021, 2022 en 2023 uitgevoerde spending review projecten en de voorstelling van de afgeronde spending review “Opties voor een versterkte samenwerking van de inningsinstellingen op de inkomsten”.

Verbetering

De nota inzake de verbetering aan de implementatie van de spending reviews beoogt verbeteringen aan te brengen aan de methodologie van de implementatie binnen de federale overheid zoals goedgekeurd door de Ministerraad van 18 december 2020.

Er wordt een stuurgroep opgericht voor de spending reviews, die in februari en in september aan de ministerraad een stand van zaken van de implementatie van de door de ministerraad goedgekeurde acties bezorgt over de in de voorbije jaren afgeronde spending reviews.

De FOD BOSA wordt belast met de voorbereiding van deze rapporten, alsook het opstellen van een niet-exhaustieve lijst van mogelijke onderwerpen op te stellen inzake de probleemstelling en nuttige onderzoeksvragen voor de spending reviews in de volgende legislatuur. Deze lijst zal ook worden overgemaakt aan de formateur van de volgende regering.