02 apr 2021 17:41

Indexering van de stortingen in het Belirisfonds

De ministerraad keurt op voorstel van de minister belast met Beliris, Karine Lalieux, een voorontwerp van wet goed tot indexering van de stortingen in het Belirisfonds, dat werd opgericht om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te financieren. 

Het doel van dit voorontwerp is om het regeerakkoord uit te voeren in die zin dat het voorziet in een indexering van de jaarlijkse dotatie van Beliris, met name het Samenwerkingsakkoord dat belast is met de uitvoering van de initiatieven die worden genomen krachtens de bijzondere wet betreffende de institutionele hervormingen van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen. Om de jaarlijkse dotatie van 125 miljoen euro te indexeren, moet deze wet worden gewijzigd.

Het voorontwerp wil vanaf 2021 het bedrag de jaarlijkse dotatie koppelen aan de evolutie van de index van de consumptieprijzen, zoals bepaald door de FOD Economie. Aangezien het gemiddelde indexcijfer van 2020 nog niet beschikbaar is, wordt voorgesteld het gemiddelde indexcijfer van 2018 als referentie-index te gebruiken.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Voorontwerp van wet betreffende houdende wijziging van de wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel, tot oprichting van een begrotingsfonds Taalpremies en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen