21 apr 2006 17:00

Informatie over het milieu

Openbaarheid van bestuur voor milieu-informatie

Openbaarheid van bestuur voor milieu-informatie

De ministerraad keurde in tweede lezing een voorontwerp van wet goed betreffende de toegang van het publiek tot informatie inzake milieuaangelegenheden. Het voorontwerp is een voorstel van de heer Bruno Tobback, Minister van Pensioenen en Leefmilieu, en de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken. Het voorontwerp werd aan het advies van de Raad van State aangepast. Het voorontwerp zet Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG van de Raad in Belgisch recht om. Het voorontwerp creëert een algemeen systeem, waardoor het publiek ruime toegang tot milieu-informatie krijgt. Er zijn twee soorten toegang tot de informatie: de passieve openbaarheid en de actieve openbaarheid. Men spreekt van passieve openbaarheid wanneer het publiek bij een milieu-instantie aanvraag doet, om inzage, mededeling en uitleg over milieu-informatie. Bij actieve openbaarheid stellen de milieu-instanties de informatie spontaan ter beschikking. Het voorontwerp omschrijft het begrip milieu-informatie en definieert de soorten van milieu-instanties. Daarnaast beschrijft het de procedure die men moet volgen bij passieve openbaarheid. Het somt ook de categorieën van milieu-informatie op die de instanties systematisch ter beschikking van het publiek moeten stellen.