07 okt 2022 18:22

Informatie-uitwisseling tussen het FANC en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed over de uitwisseling van gegevens tussen het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Dit ontwerpbesluit brengt een informatie- en gegevensuitwisseling tussen het FANC en de FOD tot stand om de uitvoering van hun respectieve taken inzake controle en toezicht op de gezondheid van de werknemers te vergemakkelijken. De inhoud van de gegevens en de uitgewisselde informatie wordt gedefinieerd en de modaliteiten voor deze onderlinge uitwisseling toegelicht.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.