17 mei 2013 17:48

Informatieverstrekking bij onderaanneming

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de informatieverplichting aan de werknemersvertegenwoordiging uitwerkt in geval van overdracht van het gezag van de werkgever bij een onderaanneming.

Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt de procedure voor de informatieverplichting in geval van overdracht van het gezag van de werkgever bij onderaanneming. Het duidt de persoon of personen aan in de ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming op het werk of in de vakbondsafvaardiging aan wie de wettelijke inlichtingen moeten worden meegedeeld. Daarnaast bepaalt het ook binnen welke tijd de leden van de ondernemingsraad en het comité of de vakbondsafvaardiging die erom verzoeken, een afschrift moeten ontvangen van het gedeelte van de overeenkomst met de instructies die de derde aan de werknemers van de werkgever kan geven.

ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure volgens dewelke de informatieverplichtingen, bedoeld in artikel 31, § 1, vijfde lid, van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, moeten worden nageleefd, wanneer tussen een derde en een werkgever een overeenkomst wordt afgesloten waarin wordt bepaald welke instructies in uitvoering van die overeenkomst door de derde kunnen worden gegeven aan de werknemers van de werkgever