29 apr 2005 17:00

Inhaalbedragen aan ziekenhuizen

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot vaststelling van de regels betreffende de betaling van positieve inhaalbedragen.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot vaststelling van de regels betreffende de betaling van positieve inhaalbedragen.

Het ontwerp voert een bepaling uit de programmawet van 27 december 2004 uit, die de betaling van positieve inhaalbedragen aan de ziekenhuizen regelt. Het gaat om een tekort aan ontvangsten ten opzichte van het budget dat vastgesteld werd voor het lopende dienstjaar of voor vorige dienstjaren. Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering betaalt de bedragen aan de ziekenhuizen uit. Ze vallen buiten de globale jaarlijkse begrotingsdoelstelling van de verzekering voor geneeskundige verzorging. De Ministerraad legt het bedrag voor de uitvoering van deze maatregel op 350 miljoen euro vast.