20 jul 2004 17:00

Initiatieven in het buitenland

Op voorstel van de Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord om de volgende initiatieven inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat, te financieren op de begroting 2004 van de FOD Buitenlandse Zaken.

Op voorstel van de Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord om de volgende initiatieven inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens en versteviging van de rechtstaat, te financieren op de begroting 2004 van de FOD Buitenlandse Zaken.

Het gaat om de volgende initiatieven: Bevordering van de Vrede - DRC: De vzw Théâtre de Poche bracht in samenwerking met UNICEF België in de eerste helft van 2004 het stuk "Allah n'est pas obligé" in België op de planken. Dit leidde tot een breed debat rond het thema van de kindsoldaten. In samenwerking met de Association africaine des droits de l'Homme (ASADHO) zal een herneming van het stuk (met Congolese artiesten) georganiseerd worden in de DRC. Versteviging van de rechtstaat - Kosovo: Het project kadert in de Belgische ondersteuning van de rechtstaat in de Balkan. De steun aan het "Office de l'Ombudsman" vormt een Belgische bijdrage aan de verbetering van het "good governance" in Kosovo. Bevordering van de Vrede - Regio van de Grote Meren: De Ministerraad van 4 april 2003 hechtte zijn goedkeuring aan de financiering van de semi-documentaire film "Pour mieux s'entendre". Het voorliggende voorstel is een vredescampagne. Het project bestaat uit twee fasen. In een eerste fase wordt de bestaande film volledig aangepast aan het culturele interpretatiepatroon van de Burundezen (dus met nieuwe opnames in het Kirundi). Daarna trekt de vredeskaravaan vier maanden het binnenland in. Na een tussentijdse evaluatie wordt de tweede fase opgestart: een nieuwe en uitgebreidere karavaanronde in Burundi, terwijl ook Oost-Congo en Rwanda worden bestreken, zij het met een geringere intensiteit. Er zal ook een nieuwe film worden gedraaid over de traditionele instellingen Ubushingantahe, die nadien ook in de karavaan zal worden vertoond. Bevordering van de Vrede - DRC: Het project "Centre de Production Vidéo Participative" is interessant: met weinig middelen wordt, ondersteund door de Belgische expertise terzake, aan de civiele maatschappij de mogelijkheden geboden om op een endogene wijze productiecapaciteit voor kwaliteitsvolle videoproducties te ontwikkelen. Deze videoproducties kunnen zowel in het land zelf als in België/Europa vertoond worden. Een eerste fase van dit project loopt gedurende 18 maanden. Het is een multidimensioneel project: het laat toe om programma's ter bevordering van de burgerzin te ondersteunen, maakt gebruik van de video als instrument voor mediatie, maakt concrete beelden van hetgeen zich in Zuid-Kivu (een weinig gemediatiseerde regio) afspeelt en geeft door zijn participatieve benadering een stem aan een bevolking die té weinig gehoord wordt. Bevordering van de kinderrechten - DRC: Het project van de Congolese Vzw Multicarte is er op gericht informatie- en sensibiliseringscampagnes rond kinderrechten op te zetten bij de straatkinderen van Kinshasa en op het verstrekken van onderwijs aan de doelgroep. Momenteel worden meer dan 400 meisjes opgevangen, die een vooruitzicht krijgen op een betere toekomst. Zij genieten van een herintegratie in de samenleving door de begeleiding op educatief, sociaal en professioneel vlak. Bevordering van de vrede - Burundi: Het "Maison Shalom", dat net na de genocide in 1993 werd opgericht, zorgt voor het onthaal en de begeleiding van mensen die wees werden als gevolg van de moordpartijen, zonder etnisch onderscheid en komende uit het hele land. Bedoeling is deze kinderen te scholen en ze op te voeden met het oog op een interetnische samenleving alsmede hen een toekomst te bieden. Zo kan de doelgroep, dankzij een aangepaste omkadering en vorming, de noodzakelijke capaciteiten ontwikkelen zodat zij op haar beurt anderen kan vormen. Dit projectvoorstel werd ingediend door de Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen. De bijdrage aan dit initiatief bedraagt 112.028,00 euro (scholing, vorming, audiovisueel materiaal, agropastorale activiteiten, steun van de heropbouw, sportieve ontmoetingen, steun aan jeugdclubs, enz.). Bevordering van de Vrede - Zuid-Soedan: In 1997 opgericht door de "Amis de Soeur Emmanuelle et Mgr Taban" legt "Peace Village" (interetnisch dorp) het accent op de opleiding van kinderen in Zuid-Soedan die het slachtoffer zijn van conflicten en rampen en focust meer in het bijzonder op de jonge meisjes. De activiteiten en de lessen leiden op korte termijn tot een versnelde bewustmaking van de lokale overheden voor de nood aan kwaliteitsonderwijs terwijl er ook regels en basisvereisten voor onderwijs ontwikkeld worden. Dit projectvoorstel werd ingediend door de Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen. Genderaangelegenheden - Somalië : De " Association for Integration and Development" (AID) is een Zweedse NGO die werd opgericht in 1997 en die de nadruk legt op rechten van de vrouw en van het kind. Door zijn acties tracht AID een omgeving te creëren waar vrouwen hun individuele rechten kunnen uitoefenen en hun talenten kunnen ontplooien. Het project van AID in Somalië betreft de oprichting van een onderwijs- en vormingscentrum voor vrouwen in Bossaso waar ze, dank zij diverse vormingen, hun weerstand tegen geslachtsdiscriminatie kunnen verhogen, hun eigen capaciteiten en bekwaamheden kunnen ontwikkelen en ook toegang krijgen,tot kennis die noodzakelijk is om hun eigen zelfredzaamheid en die van hun kinderen te verbeteren. Dit projectvoorstel werd ingediend door de Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen. Genderaangelegenheden - Marokko: Dit project beoogt de oprichting van een nationaal netwerk van (bestaande of op te richten) verenigingen die strijden tegen het geweld tegen vrouwen. Het uiteindelijke doel van dit netwerk (Réseau national des Centres d'écoute juridique en faveur des femmes victimes de violence - ANARUZ) is een rol te spelen in de lobbying bij de Marokkaanse overheden en hen ook bewust te maken van deze problematiek. Om dit doel te bereiken worden er getuigenissen van slachtoffers over het gehele land verzameld om de kennis van het fenomeen te bevorderen, wordt er een nieuw nationaal en ééngemaakt informatienetwerk geïnstalleerd en wordt er tenslotte ook een actieplan voor de strijd tegen het geweld binnen het huwelijk uitgewerkt. Dit projectvoorstel werd ingediend door de Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen. Genderaangelegenheden - Marokko: Via de oprichting van een informatie- en documentatiecentrum voor de vrouwenverenigingen van Tanger en omstreken, beoogt het Centre Ibn Batouta bij te dragen tot de verbetering van de levensomstandigheden van de vrouwen en van hun sociaal statuut, tot de gelijkheid man-vrouw en tot de ontwikkeling van de regio Noord-Marokko en dit via de capaciteitsversterking van vrouwenverenigingen die projecten ontwikkelen en uitvoeren op het gebied van gezondheid, strijd tegen armoede en analfabetisme, vrouwenrechten,...Dit Centrum biedt de doelgroep een toegang tot documentatie en informatie, tot professionele vormingen en zal tevens een ontmoetings- en uitwisselingsplaats zijn. Dit projectvoorstel werd ingediend door de Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen. Genderaangelegenheden - Singapore: Dit project van de Friedrich Ebertstichting ondersteunt de campagne die de NGO Aware voert in Singapore en die er op gericht is de aandacht van het publiek te vestigen op de uitbuiting van geïmmigreerde vrouwen die als huishoudhulp in Azië werkzaam zijn. Deze campagne is de enige die door de lokale overheden wordt toegestaan. Dit projectvoorstel werd ingediend door de Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen. Versteviging van de rechtstaat - Bosnië-Herzegovina: De oprichting van een Staatshof in Bosnië-Herzegovina beantwoordt aan de bezorgdheid van de Hoog-Vertegenwoordiger Paddy Ashdown om de centrale instellingen te consolideren en van het land een rechtstaat naar Europees model te maken. Het Staatshof beantwoordt ook aan de nood van de landen die ontstonden uit ex-Joegoslavië om in toenemende mate de auteurs van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid te vervolgen. Met de steun van de begrotingslijn "preventieve diplomatie" (Ministerraden 7 februari 2003 en 4 juni 2004) verleent de Belgische magistraat de Heer Guy Van Craen technische steun aan de oppuntstelling van dit Hof. Het huidige voorstel betreft de aankoop van materiaal dat het Staatshof operationeel zal maken. Versteviging van de democratie - Europa, Amerika en Islam: De stichting "Forum d'Assilah", een NGO, organiseert reeds sinds 25 jaar de "Moussem culturel international d'Assilah". Deze "Moussem" is een dialoogplatform tussen de culturen uit het Zuiden en het Noorden, met ruimte voor recht op specificiteit en democratie. In 2003 organiseerde de universiteit Al Moutamid Ibn Abbat in dit kader een aantal colloquia en symposia. Zo ondermeer een colloquium over "Europa, Amerika en de Islam" dat de manifestaties ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van de Moussem inzette. Specialisten, onderzoekers, universitairen, theologen en politieke personaliteiten leverden hun bijdrage en gingen in dialoog met het publiek. Een uitgebreid Europa en de Euro-meditterane samenwerking: De 26ste Internationale Culturele Moussem van Assilah organiseert van 25 juli tot 15 augustus 2004 een reeks ontmoetingen en colloquia waarbij de strategische horizonten van een uitgebreid Europa en de euro-meditterane samenwerking, de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en de Arabische landen, en de toestand in Afrika als voornaamste thema's zullen aan bod komen. Model van sociaal overleg - Gebied van de Grote Meren, Nabije Oosten, Latijns Amerika, Balkan: In 2002 en 2003 hebben het ACLVB, het ACV en het ABVV projecten geleid inzake "sociale preventieve diplomatie" in verscheidene werelddelen. De overtuigende resultaten hebben de drie vakbondsorganisaties ertoe aangezet nieuwe projecten voor te leggen, inzonderheid voor volgende gebieden: het Gebied van de Grote Meren, Balkan, Oost Europa, Nabije Oosten, Latijns Amerika.