26 mei 2004 17:00

Initiatieven ter bevordering van de vrede

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met de financiering, op de begroting 2004 van de FOD Buitenlandse Zaken, van verschillende initiatieven inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens, en versteviging van de rechtsstaat.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met de financiering, op de begroting 2004 van de FOD Buitenlandse Zaken, van verschillende initiatieven inzake preventieve diplomatie, hulp aan bevolkingen die het slachtoffer zijn van conflicten, naleving van de rechten van de mens, en versteviging van de rechtsstaat.

Versteviging van de rechtsstaat - Oost-Timor: Tijdens zijn bezoek aan België van 30 januari 2004 vroeg de President van Oost-Timor, de heer Jose Alexander Gusmao, internationale bijstand voor het herstel van de rechtsstaat in zijn land. Hierop inspelend wordt voorgesteld om een vrijwillige bijdrage te leveren aan het programma van de United Nations Development Programme (UNDP), 'Enhancing the Justice System to Guarantee the Democratic Rule of Law -Strenghtening the Justice System in Timor-Leste'. Dit programma, dat o.m. voorziet in de opleiding van magistraten en van de juridische administratie ging van start in juli 2003 en loopt over drie jaren. Het budget wordt geraamd op 3.120.000 USD en wordt medegefinancierd door o.m. Noorwegen, Denemarken en UNDP. Bevordering van de vrede - Nepal: Het project van de NGO Nepal-Secours, dat zowel erkend en ondersteund wordt door de regering als door de maoïsten, beoogt de financiering van de onderhoudskosten van 6 scholen die onderwijs geven aan een leerlingenbestand dat voor de helft is samengesteld uit jongens en voor de helft uit meisjes. Naast het verstrekken van gratis onderwijs in de regio van Pokhara, ondersteunt de organisatie ook de armste families in de regio. Bevordering van de vrede - Soedan: Dit project van het Ibn Khaldun Center for Development Studies (ICDS) beoogt de bevordering van de Soedanese territoriale integriteit via een confederaal systeem, dit in het vooruitzicht van de zesjarige overgangsperiode waarin over de eventuele splitsing van het land zal beslist worden. Bevordering van de vrede - Burundi: België heeft het voornemen om gerichte steun te verlenen aan de nationale Burundese radio en televisie (RTNB), in het vooruitzicht van de cruciale rol die deze zullen spelen in de aanloop naar de verkiezingen in oktober 2004. Het is belangrijk dat deze steun kadert in een globaal plan, waarbinnen eventuele andere donoren dezelfde logica kunnen onderschrijven. Tijdens het eerste trimester van 2004 (overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 6 februari 2004) heeft een eerste werkbezoek plaatsgevonden, onder leiding van een mediadeskundige. Het resultaat hiervan is een driejarenplan 2004-2006. Omdat het van fundamenteel belang is voor het welslagen van dit plan dat het eerst gevalideerd wordt door de hoofdactoren in Burundi, wordt voorgesteld om de middelen vrij te maken voor een tweede voorbereidend werkbezoek. De bedoeling van deze missie is dat de budgetten en werkplannen verder worden verfijnd en geoperationaliseerd, dat het "ownership" van het rehabilitatieplan volledig wordt in handen genomen door Burundese actoren, de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen van tevoren zo duidelijk mogelijk worden gesteld, en de RTNB beschikt over een kwaliteitsvol dossier voor verdere fundraising voor een efficiënte rehabilitatie van hun instelling. Bevordering van de vrede - Stabiliteitspact: De Ministerraad van 28 juni 2002 hechtte zijn goedkeuring aan het secondment van Baron Snoy (voor de periode van l juli 2002 tot 30 juni 2004) als Directeur van de Economische Tafel van het Stabiliteitspact. Het Stabiliteitspact werd in 1999, op initiatief van de Europese Unie, opgericht met het oog op een globale lange-termijnstrategie voor conflictpreventie in de regio die in de jaren '90 ten prooi viel aan een opeenvolging van spanningen en conflicten. Na 3 1/2 jaar van werking werden zeer bemoedigende resultaten behaald in de 3 complementaire activiteitsgebieden: democratie en inter-etnische betrekkingen, economisch herstel en veiligheid en justitie. Versteviging van de rechtsstaat - Bosnië: De FOD Buitenlandse Zaken organiseert regelmatig stages, seminaries en andere bijstandsprogramma's met derde landen. Zo namen 10 Bosnische diplomaten van 12 tot en met 14 mei 2004 deel aan een stage. Versteviging van de rechtsstaat - Macedonië: In het kader van deze activiteiten, georganiseerd door de FOD Buitenlandse Zaken, zullen binnenkort 10 Macedonische diplomaten op hun beurt deelnemen aan een stage.