06 dec 2013 19:03

Inkomensgarantie voor ouderen - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing op voorstel van minister van Pensioenen Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de wetgeving op de Inkomensgarantie voor ouderen aanpast.

Het ontwerp vervolledigt de tekst die de ministerraad op 14 maart 2013 heeft goedgekeurd. 

De verduidelijkingen zijn:

  • de wijziging van het aantal minderjarige kinderen of meerderjarige kinderen die recht geven op kinderbijslag, kan een herziening van de inkomensgarantie met zich meebrengen, zowel in positieve als negatieve zin
  • de pensioenbonus wordt in de berekening van de inkomensgarantie als een pensioen behandeld en niet als een bestaansmiddel.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen en tot opheffing van het koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot uitvoering van artikel 6, § 2, derde lid en van artikel 7, §1, derde lid en §2, tweede lid, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen