21 dec 2006 16:00

Inkomstenbelasting

Wijziging van het kb tot uitvoering van het wetboek van de inkomstenbelasting voor ondernemingen en vrije beroepen (KB/WIB 92) - tweede lezing

Wijziging van het kb tot uitvoering van het wetboek van de inkomstenbelasting voor ondernemingen en vrije beroepen (KB/WIB 92) - tweede lezing

De ministerraad keurde in tweede lezing een aantal maatregelen goed over de niet doorstorting van de bedrijfsvoorheffing, de roerende voorheffing en het minimum van belastbare winst en baten van ondernemingen en beoefenaars van vrije beroepen. De maatregelen voeren de beslissingen uit die de ministerraad op 17 oktober 2006 nam over de begroting 2007 en wijzigen het koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van de inkomstenbelasting (KB WIB 92). De vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor ploeg- en nachtarbeid wordt van 5,63% tot 10,7% verhoogd voor de lonen, ploeg- en nachtpremies betaald vanaf 1 april 2007. De dividenden die een Belgische dochtervennootschap uitkeert aan haar moedervennootschap in een niet-EU land waarmee België een overeenkomst voor vermijding van dubbele belasting heeft gesloten zijn vrijgesteld van roerende voorheffing.