06 sep 2002 17:00

Inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad, in tweede lezing en na advies van de Raad van State en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, een voorontwerp van wet goed rond de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (*).

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad, in tweede lezing en na advies van de Raad van State en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, een voorontwerp van wet goed rond de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (*).

Het voorontwerp heeft tot doel te anticiperen op de snelle technische evolutie in de telecommunicatiesector. De individuen en groepen die in het buitenland actief zijn gebruiken momenteel moderne communicatiemiddelen zoals draagbare telefoons, elektronische post, communicatie per satelliet, vaak in combinatie met het gebruik van geavanceerde cryptografische middelen. Aangezien het opvangen, het beluisteren, het kennis nemen van en het opnemen van communicaties voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdienst een essentieel hulpmiddel is bij het uitvoeren van de opdrachten, werd beslist de uitvoeringsvoorwaarden daarvan te wijzigen. Enerzijds breidt het voorontwerp de bestaande uitzondering voor het onderscheppen van buitenlandse radiocommunicaties uit tot alle vormen van communicatie. Anderzijds geeft het twee motieven aan die het verruimen van de toelating tot onderscheppen mogelijk moeten maken: 1. de veiligheid van onze eigen troepen en deze van de bondgenoten; 2. de bescherming van de in het buitenland verblijvende Belgische staatsburgers. (*) tot wijziging van artikel 259bis van het Strafwetboek, ingelast door artikel 44 van de organieke wet van 30 november 1988.