02 apr 2010 13:40

Inrternationale verdragen

Vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van inkomens- en vermogensbelasting

Vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van inkomens- en vermogensbelasting

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het protocol (*) tot wijziging van de overeenkomst tussen België en Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van inkomens- en vermogensbelasting (Oslo,  14 april 1988) en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van het protocol.

Het protocol wijzigt artikel 27 van de overeenkomst en maakt de uitwisseling van bankgegevens mogelijk. De uitwisseling van inlichtingen met Noorwegen wordt hierdoor aangepast aan de laatste versie van het OESO-model van belastingverdrag. De aanpassing maakt deel uit van een wereldwijd proces om de internationale samenwerking in belastingzaken te versterken.

Het gaat om inlichtingen die relevant zijn voor de toepassing van de overeenkomst en van de interne wetgeving. Voor België betekent dat alle belastingen, directe of indirecte, die de federale regering voor eigen rekening of voor rekening van de deelstaten en plaatselijke gemeenschappen int.

De staat die om inlichtingen wordt gevraagd, moet ze inwinnen, zelfs indien ze enkel van nut zijn voor de andere staat. Dat geldt ook voor de inlichtingen die in het bezit zijn van banken. De Belgische belastingadministratie kan dus inlichtingen vragen die in het bezit zijn van Bankinstellingen die in Noorwegen zijn gevestigd om een belastingplichtige aan de Belgische belasting te onderwerpen.

Het protocol wordt aan het Parlement voorgelegd.

(*) Brussel, 10 september 2009.