23 nov 2018 17:28

Inschakeling van risicogroepen in sommige sectoren op het vlak van werk

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over de inschakeling van risicogroepen in sommige sectoren op het vlak van werk. 

In het kader van het relanceplan van eind 2012 heeft een nieuwe bepaling tot doel om aan sectoren die reeds voldoende inspanningen leveren ten voordele van de inschakeling van risicogroepen, extra financiële middelen te geven wanneer ze bijkomende projecten organiseren ten voordele van de inschakeling van de risicogroepen waarvoor ze verplicht minstens 0,05% van de loonmassa moeten voorbehouden. De bijkomende projecten moeten zich richten op jongeren van minder dan 26 jaar. Hiervoor moeten de betrokken sectoren partnerschapsakkoorden sluiten met ondernemingen, onderwijs- of opleidingsinstellingen of regionale bemiddelings- of opleidingsdiensten. Per periode van twee jaar wordt er 12 miljoen euro voorzien.

De bedoeling van het ontwerp van koninklijk besluit is om de paritaire (sub)comités meer te betrekken bij de controle en de uitvoering van de projecten. Dit ligt geheel in de lijn met de bestaande gebruiken bij de sectorale maatregelen voor de risicogroepen. Terwijl er in de huidige reglementering voor het tussentijds verslag geen verplichting bestaat, bepaalt dit ontwerp dat deze rapportering er sowieso bij elk project moet komen. Via het verslag van de revisor of accountant (bij het tussentijds en het eindrapport) kunnen de leden van het paritair (sub)comité een beter zicht krijgen op de financiële weerslag van de uitgevoerde activiteiten. 

Daarnaast biedt de reglementering momenteel weinig opties als het initiële projectvoorstel tijdens de projectperiode moet worden bijgestuurd. Dit is bijvoorbeeld nodig als een bepaalde actie te weinig of net te veel succes kent. Dit ontwerp zorgt ervoor dat het paritair (sub)comité over meer bewegingsvrijheid zal beschikken. Zo kan het activiteiten laten financieren die afwijken van de initiële aanvraag maar wel nog de basisdoelstellingen van het bijkomend project verwezenlijken. 

Verder wordt in het ontwerp een nieuwe verdeelsleutel voorgesteld die van toepassing is als het totaal aan gevraagde middelen de voorziene enveloppe van 12 miljoen euro overstijgt.
Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2013 in uitvoering van artikel 191, §3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen