11 jun 2021 16:11

Inschrijving van de kunsthandelaars en de entrepots bij de FOD Economie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed aangaande de inschrijving van de kunsthandelaars en de entrepots bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Sinds 15 augustus 2020 vallen enerzijds kunsthandelaars die kunstwerken en oude voorwerpen verkopen voor 10.000 euro of meer en anderzijds entrepots die gespecialiseerd zijn in de opslag van kunstwerken en oude voorwerpen, onder de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt de regels en voorwaarden te bepalen voor de inschrijving van de kunsthandelaars en entrepots bij de FOD Economie. 

De kunsthandelaars en gespecialiseerde entrepots dienen zich in te schrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, via een ondernemingsloket van hun keuze, onder vermelding van een van de speciaal daarvoor gecreëerde NACEBEL-code. Deze optie maakt het mogelijk het door de wet nagestreefde doel (identificatie van kunsthandelaars, met inbegrip van de tussenpersonen, en entrepots) te combineren met een administratieve vereenvoudiging (er hoeft geen toelatingsdossier te worden ingediend).

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.