26 apr 2024 17:37

Inschrijving van werkende vennoten en helpers in de Kruispuntbank van Ondernemingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne drie ontwerpen van koninklijk besluit goed in het kader van de inschrijving van werkende vennoten en helpers in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Deze ontwerpen vloeien voort uit de goedkeuring van de programmawet van 22 december 2023, die vanaf 1 juli 2024 de gegevens van de KBO uitbreidt met gegevens over werkende vennoten en helpers.

Het eerste ontwerp voorziet erin dat de geregistreerde entiteiten in bepaalde sectoren (schoonmaak en bouw) gegevens met betrekking tot hun werkende vennoten en helpers rechtstreeks kunnen invoeren via de “My Enterprise”-applicatie (beveiligde toepassing die de klok rond gratis beschikbaar is). Het biedt ook een overzicht van de wijzigingen en stopzettingen van gegevens die geregistreerde entiteiten als inschrijvingsplichtige onderneming rechtstreeks in de KBO kunnen doorvoeren. Het zal, voor wat betreft de werkende vennoten en helpers, in werking treden op 1 juli 2024.

Het tweede ontwerp heeft als doel het RSVZ de gegevensbeheerder te maken van de gegevens over de werkende vennoten en helpers. Met andere woorden zal het RSVZ verantwoordelijk zijn voor het verzamelen en bijwerken van deze gegevens.

Het derde ontwerp is bedoeld om het RSVZ lid te maken van het Strategisch comité van de KBO. Het heeft eveneens als doel om rekening te houden met de overdracht van bevoegdheden van de DAV en de DIBISS naar respectievelijk de FOD Beleid en Ondersteuning en de RSZ, die al lid zijn van het Strategisch comité.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State. Het eerste ontwerp wordt ook ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 april 2010 tot bepaling van de regels voor en de aard van de inschrijvingen die de ondernemingen onder elektronisch beveiligde vorm kunnen meedelen aan de Kruispuntbank van Ondernemingen

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 houdende aanwijzing van de overheden, administraties en diensten die, betreffende bepaalde categorieën van ondernemingen, belast zijn met de eenmalige inzameling en het actualiseren van gegevens bedoeld in artikel III.18 van het Wetboek van economisch recht

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 2006 tot vastlegging van de opdrachten, de samenstelling en de werkingsregelen van het Strategisch comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen