17 feb 2006 16:00

Insolvabiliteitsfonds NIRAS

Wijziging van de regels voor de financiering van het insolvabiliteitsfonds van het NIRAS

Wijziging van de regels voor de financiering van het insolvabiliteitsfonds van het NIRAS

De openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen (NIRAS) sluit een reserve van 5% in haar vergoedingen in voor het beheer, de verwerking, de conditionering en de tijdelijke opslag van het radioactief afval dat ze ten laste neemt. Die reserve is bedoeld om failliete of insolvabele producenten of exploitanten het hoofd te bieden. De reserve wordt gestort in een afzonderlijk fonds dat het insolvabiliteitsfonds wordt genoemd. Tot nu toe is er weinig beroep op het fonds gedaan. Daarom beslist men de regels over de financiering van het fonds te herzien. De nieuwe regels zijn de volgende: - het minimaal niveau in het insolvabiliteitsfonds moet ten minste overeenstemmen met het maximaal te dekken risico, - als het minimaal niveau bereikt is worden de bijdragen aan het fonds opgeschort, - de bijdragen worden hernomen als de middelen dalen onder het niveau aan het maximaal risico, min de intrestopbrengst van een jaar op het maximaal risico, met een rentevoet van 2% plus inflatie, - de middelen uit het fonds mogen niet hoger zijn dan de inkomsten, - in dringende gevallen mogen de middelen in het fonds niet dalen onder de helft van het bedrag dat het maximale risico dekt, - als die laatste voorwaarde niet wordt gehaald kan de Minister van Energie tijdelijk andere regels bepalen om het fonds te spijzen. De Ministrerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed houdende wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de Openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen (NIRAS). Het ontwerp is een voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van economie. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.