20 jul 2023 18:32

Inspraak van werknemers na een grensoverschrijdende fusie, splitsing of omzetting

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een voorontwerp van wet goed dat begeleidende maatregelen neemt met betrekking tot de vertegenwoordiging van werknemers van vennootschappen die ontstaan zijn uit een grensoverschrijdende fusie, splitsing of omzetting.

Dit voorontwerp heeft tot doel CAO nr. 94/1 van 20 december 2022 betreffende werknemersmedezeggenschap in de uit grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen ontstane vennootschappen te omkaderen, en de aspecten te regelen die niet kunnen worden bepaald door een CAO.

Het voorontwerp zorgt voor de omzetting van de EU-richtlijn 2019/2121 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen. Deze richtlijn bevordert de vrijheid van vestiging binnen de Europese Unie door het voor vennootschappen gemakkelijker te maken om deel te nemen aan grensoverschrijdende fusies, splitsingen en omzettingen, mits bescherming van de rechten van de werknemers. Zo kan de inspraak van werknemers niet worden omzeild door middel van een grensoverschrijdende operatie.

Het bevat verschillende maatregelen op het vlak van de vertrouwelijkheid van overgemaakte inlichtingen, de bescherming van de werknemersvertegenwoordigers, de sancties en de gerechtelijke controle teneinde de goede werking te waarborgen van de procedures met betrekking tot het medezeggenschap van de werknemers van vennootschappen die ontstaan zijn uit een grensoverschrijdende fusie, splitsing of omzetting.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.